skip to Main Content

TCVN ISO/IEC 17025:2017 & Những thay đổi quan trọng TCVN ISO/IEC 17025:2017 so với ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2017 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được cập nhật, phiên bản mới có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và các thông lệ làm việc. Được phát triển bởi ISO và IEC trong Ủy ban đánh giá sự phù hợp (CASCO), phiên bản mới của ISO / IEC 17025 sẽ thay thế và hủy bỏ phiên bản năm 2005. Trước đó, ISO/IEC 17025:2005 đã được Việt Nam chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007. Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 cần tiến hành việc chuyển đổi hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong vòng 03 năm từ khi ban hành vào tháng 11/2017.
Xem chi tiết

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Hỗ trợ miễn phí Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, Chứng nhận Hợp chuẩn; Chứng nhận Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh Nhằm giúp các Doanh…

Xem chi tiết
Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!