skip to Main Content

Bãi bỏ một vài sản phẩm dệt may cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN:01/2017/BCT

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT V/v  Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT V/v  Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Tại điều 1, Thông tư số 20/2018/TT-BCT quy định:

Bãi bỏ mã hàng 9619: “Băng (miếng) và nút bông vệ sinh (tampons), khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu”.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm thuộc mã hàng này không cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT. 

Các sản phẩm thuộc các mã hàng còn lại theo phụ lục 1 QCVN 01:2017/BCT vẫn phải chứng nhận hợp quy.

Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

 

Chứng nhận hợp quy Sản phẩm dệt may

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may phù hợp QCVN 01:2017/BCT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top