skip to Main Content

TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8791:2011 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG - VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG NHIỆT DẺO - YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Traffic paints - Thermoplastic road marking materials…

Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-8:2013 (IEC 60598-2-8:2007) về Đèn điện – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện cầm tay

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-8:2013 (IEC 60598-2-8:2007) quy định các yêu cầu đối với đèn điện cầm tay và đèn điện di động tương tự có thể cầm trong tay, treo lên hoặc đặt lên bề mặt, để sử dụng với các nguồn sáng dùng điện có điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-6:2009 (IEC 60598-2-6 :1994/Amd. 1:1996) về đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt

Tiêu chuẩn TCVN7722-2-6:2009 qui định các yêu cầu đối với đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt, có điện áp nguồn và điện áp đầu ra không vượt quá: - 1 000 V đối với đèn điện cấp I và đèn điện cấp II và - 250 V đối với đèn điện cấp 0. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đèn điện cấp III. Không nhất thiết phải sử dụng máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi có “điện áp cực thấp an toàn” (SELV) mới phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, các máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi như vậy có thể đáp ứng các yêu cầu chức năng của tiêu chuẩn này.
Xem chi tiết
Back To Top