skip to Main Content

TCVN 11821-3:2017 Hệ thống ống thành kết cấu bằng PVC-U, PP và PE – Phần 3: Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài không nhẵn, kiểu B

Tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 quy định các yêu cầu cho ống với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử và các thông số thử. Tiêu chuẩn này quy định các kích thước ống và phụ tùng, vật liệu, kết cấu ống, độ cứng vòng danh nghĩa, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về màu sắc.
Xem chi tiết
Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!