skip to Main Content

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 được Uỷ ban Codex chính thức ban hành ngày 23/11/2020, mang số hiệu CXC 1-1969. Thay thế cho phiên bản CAC/RCP 1-169, Rev.4-2003 (phiên bản tiếng Việt là TCVN 5603:2008). So với phiên bản cũ…

Xem chi tiết
Back To Top