skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT- Ban hành quy chuẩn kỹ thuât quốc gia về keo dán gỗ QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2019,các sản phẩm keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Phương thức đánh giá hợp quy keo dán gỗ

Phương thức 5

Phương thức 7

Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5:

– Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

– Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 7:

– Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm.

– Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Quy trình công bố hợp quy keo dán gỗ

Công bố hợp quy keo dán gỗ: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Hồ sơ công bố hợp quy

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy

Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Liên hệ IsoQ để được tư vấn miễn phí.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top