skip to Main Content

Ngày 26 tháng 07 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật QCVN 01-188:2018/BNNPTNT.

Theo đó, các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật cần phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệc thực vật

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại QCVN 01-188:2018/BNNPTNT;

Khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển thị trường;

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Các thức ăn chăn nuôi lưu thông trên thị trường mà chưa chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 và phải khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Quy trình chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Chứng nhận Hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Hợp quy thuốc BVTV)

Quy trình công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự và thủ tục công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật:

Bước 1: Đánh giá hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này là 3 năm và thực hiện giám sát hàng năm. Giám sát hàng năm phải lấy mẫu của tất cả các sản phẩm đăng ký chứng nhận hợp quy và thử nghiệm 100% chỉ tiêu chất lượng theo quy định. Phương thức này áp dụng với trường hợp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước.

Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa được đánh giá. Phương thức này áp dụng cho thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

Việc thử nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn này phải do phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật:

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Quy trình sản xuất;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

5. Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

6. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;

7. Báo cáo đánh giá hợp quy.

Mục 3->7 có thể được thay thế bằng giấy chứng nhận hợp quy của bên thứ 3

Chứng nhận Hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Hợp quy thuốc BVTV)

Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật -Văn bản pháp quy liên quan:

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN;

– Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT & QCVN 01-188:2018/BNNPTNT.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật theo QCVN 01-188:2018/BNNPTNT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top