skip to Main Content

Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp là hỗn hợp “bê tông có chứa bọt” được đóng rắn trong điều kiện không chưng áp. Hàm lượng bọt trong bê tông có thể lên đến 75%.

Bê tông bọt được sản xuất bằng cách trộn bọt khí đặc biệt vào vữa xi măng. Do đó bê tông bọt không có các đặc tính giống như bêtông thông thường: nó nhẹ hơn và cường lực không bằng bêtông thông thường. Vì vậy, chúng cũng được áp dụng vào các mục đích sử dụng khác nhau với tính chất khác so với bê tông thông thường.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp thuộc “Nhóm sản phẩm Vật liệu xây” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng nhận hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Chứng nhận hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Quy trình công bố hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Công bố hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

TT Sản phẩm Chỉ tiêu thử nghiệm Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử nghiệm Số lượng mẫu lấy
5 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp 1. Cường độ nén Bảng 4 của TCVN 9029:2017 TCVN 9030:2017 Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô
2. Khối lượng thể tích khô
3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn 2,5

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top