skip to Main Content

Clanhke xi măng poóc lăng thuộc “Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Clanhke xi măng poóc lăng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng

chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng

Công bố hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng:

TT Tên

sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Clanhke xi măng poóc lăng 1. Hoạt tính cường độ Theo Bảng 2 của TCVN 7024: 2013 TCVN 7024: 2013 Lấy ở 10 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy khoảng 20kg. Trộn đều các mẫu và dùng phương pháp chia tư lấy khoảng 80 kg để làm mẫu thử
2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 5,0 TCVN 141: 2008
3. Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3), %, không lớn hơn (a) 0,5
4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O)qđ, %, không lớn hơn (b) 0,6 TCVN 141: 2008
5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 1,5
6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn 0,75
7. Cỡ hạt nhỏ hơn 1 mm, %, không lớn hơn 10 TCVN 7024: 2013

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top