skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Hợp kim nhôm dạng profile thuộc “Nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng khác” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Hợp kim nhôm dạng profile phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng nhận hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Chứng nhận hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Quy trình công bố hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Công bố hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Hợp kim nhôm dạng profile

TT Sản phẩm Chỉ tiêu thử nghiệm Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử nghiệm Số lượng mẫu lấy
8 Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi 1. Độ bền kéo TCVN 5839:1994 TCVN 197-1:2014 Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí. Mỗi vị trí lấy 01 thanh có chiều dài tối thiểu 0,5 m.
2. Độ dãn dài
3. Thành phần hóa học TCVN 5910:1995 ASTM E1251(e)

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Hợp kim nhôm dạng profile theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top