skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) thuộc “Nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng khác” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng nhận hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Chứng nhận hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Quy trình công bố hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Công bố hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U): theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U).

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

TT Sản phẩm Chỉ tiêu thử nghiệm Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử nghiệm Số lượng mẫu lấy
9 Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi 1. Độ bền va đập bi rơi của thanh profile chính

2. Ngoại quan mẫu thử sau khi lưu hóa nhiệt ở 150°C

3. Độ ổn định kích thước sau khi lưu hóa nhiệt

BS EN 12608-1:2016 (e) BS EN 477 (e) Mỗi loại 4 thanh, mỗi thanh dài khoảng 1 m.
BS EN 478 (e)
BS EN 479 (e)
4. Độ bền góc hàn thanh profile, MPa, không nhỏ hơn 25 TCVN 7452-4:2004 Nhà sản xuất cung cấp 03 mẫu thử có kích thước quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7452-4:2004

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top