skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng poóclăng hỗn hợp

Các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng  bắt buộc phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD?

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng hỗn hợp?

Ximăng poóclăng hỗn hợp là gì?

          Xi măng Pooclăng hỗn hợp được sản xuất từ việc nghiền hỗn hợp clinker, thạch cao và phụ gia (lượng phụ gia kể cả thạch cao không quá 40% trong đó phụ gia đầy không quá 20%). Chất lượng xi măng Pooclăng hỗn hợp được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009, gồm có 3 mác PCB30, PCB40 và PCB50.

Yêu cầu kỹ thuật Ximăng poóclăng hỗn hợp: được quy định tại TCVN 6260 : 2009

Tại sao các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng hỗn hợp bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Ximăng poóclăng hỗn hợp là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng hỗn hợp bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Ximăng poóclăng hỗn hợp

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top