skip to Main Content

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ là gì?

Là việc xác nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ tương ứng.

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài cơ sở và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Nông nghiệp hữu cơ phải đáp ứng các mục tiêu sau đây:

a) Áp dụng sản xuất hữu cơ lâu dài, bền vững, theo hướng sinh thái và có tính hệ thống;

b) Đảm bảo độ phì của đất lâu dài và dựa trên đặc tính sinh học của đất;

c) Giảm thiểu (và tránh dùng nếu có thể) vật tư, nguyên liệu đầu vào là chất tổng hợp trong mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất hữu cơ cũng như sự phơi nhiễm của con người và môi trường đối với các hóa chất bền hoặc có nguy cơ gây hại;

d) Giảm thiểu việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất đến môi trường xung quanh;

e) Không sử dụng các công nghệ không có nguồn gốc tự nhiên (ví dụ: các sản phẩm từ kỹ thuật biến đổi gen, công nghệ chiếu xạ…);

f) Tránh bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh;

g) Duy trì tính chất hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản và vận chuyển.

Các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ

TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

TCVN 11041-2:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2:  Trồng trọt hữu cơ

TCVN 11041-3:2017  – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

TCVN 11041-5:2018 – Nông nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu cơ

TCVN 11041-6:2018 – Nông nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu cơ

TCVN 11041-7:2018 – Nông nghiệp hữu cơ- Phần 7: Sữa hữu cơ

TCVN 11041-8:2018 – Nông nghiệp hữu cơ- Phần 8: Tôm hữu cơ

Quy trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

Để được giải đáp mọi thắc mắc về chứng nhận nông nghiệp hữu cơ , quý khách vui lòng liên hệ  isoQ Việt Nam


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top