skip to Main Content

Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Khoản 9, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật)

Tại sao phải công bố hợp quy?

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp … hoặc kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. (Khoản 1, điều 48, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật)

Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này. (Khoản 2, điều 34, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa)

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm so với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, được thực hiện tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) hoặc do doanh nghiệp tự thực hiện (bên thứ nhất).

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành.

Hồ sơ công bố hợp quy

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Quy trình sản xuất;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

5. Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

6. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;

7. Báo cáo đánh giá hợp quy.

Mục 3->5 có thể được thay thế bằng Bảng sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…)

Mục 3->7 có thể được thay thế bằng giấy chứng nhận hợp quy của bên thứ 3

Công bố hợp quy

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn công bố hợp quy bên thứ nhất hoặc bên thứ ba. Quy trình công bố hợp quy của IsoQ VietNam

Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến công bố hợp quy sản phẩm;

Nghiên cứu các tài liệu do khách hàng cung cấp: C/A (Certificate of Analyst), C/O (Certificate of Origin), các thông tin kỹ thuật đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất …;

Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành;

Xây dựng chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với sản phẩm khách hàng cung cấp, hỗ trợ lựa chọn và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm đáp ứng năng lực theo quy định (nếu khách hàng lựa  chọn dịch vụ công bố bên thứ nhất);

Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy;

Hỗ trợ hoặc đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở ban ngành liên quan;

Nộp phí thẩm định (nếu có) và theo dõi kết quả xử lý hồ sơ của Sở ban ngành liên quan.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top