skip to Main Content

ISOQ triển khai các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 trực tiếp tại Doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng của ISOQ nhằm mang đến cho các học viên tham gia hệ thống kiến thức về ISO 9001:2015. Khóa đào tạo giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ. Qua đó, trong vai trò là chuyên gia đánh giá nội bộ, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo học viên sẽ có thể chủ động thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, giúp Doanh nghiệp chủ động kiểm soát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Giới thiệu khóa Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Việc đánh giá nội bộ là một phần của quá trình duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Khóa học này không chỉ là tìm kiếm sự phù hợp của việc vận hành hệ thống so với yêu cầu tiêu chuẩn, nó còn giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục hệ thống quản lý tại doanh nghiệp.

Đào tạo ISO 9001 giúp nhìn nhận và đưa ra cải tiến liên tục HTQL
Đào tạo ISO 9001 giúp nhìn nhận và đưa ra cải tiến liên tục HTQL

Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 9001:2015 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, chuyên gia về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Lợi ích khi tham dự Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Sau khi hoàn thành kháo học, học viên sẽ có khả năng:

Lợi ích khi tham dự Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001
Lợi ích khi tham dự Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

1. Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuân bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ.

Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001:2015

– Nhận thức về chất lượng

– Các khái niệm

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,

4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,

4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,

4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 5: Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,

5.2 Chính sách,

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 6: Hoạch định

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,

6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,

6.3 Hoạch định thay đổi,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ

7.1 Các nguồn lực,

7.2 Năng lực,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.

7.3 Nhận thức,

7.4 Trao đổi thông tin,

7.5 Thông tin bằng văn bản,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,

8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,

8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.

8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,

8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,

8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,

9.2 Đánh giá nội bộ,

9.3 Xem xét của lãnh đạo,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 10: Cải tiến

10.1 Khái quát,

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,

10.3 Cải tiến liên tục.

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,

Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,

Lập chương trình đánh giá nội bộ,

Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,

Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,

Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,

Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “vết đánh giá”.

Phân loại các phát hiện đánh giá,

Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,

Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp

Thực hành đánh giá nội bộ

Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,

Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,

Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.

Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ

Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Với đội ngũ chuyên gia đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm quản lý chất lượng tại các công ty dịch vụ/ sản xuất, và nhiều năm đồng hành cùng IsoQ Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, IsoQ Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ đào tạo dễ hiểu và thực tế nhất.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top