skip to Main Content

ISOQ triển khai các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ tích hợp Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 trực tiếp tại Doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng của ISOQ. Xu hướng áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chính là giải pháp được nhiều Doanh nghiệp Việt thực hiện. Với một hệ thống tích hợp bài bản sẽ giúp đáp ứng tốt các yêu cầu của các sản phẩm, dịch vụ và thị trường, luật pháp và nội bộ trong doanh nghiệp.

Khóa học này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến tích hợp các quy trình QMS, EMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp của một tổ chức. Qua đó, giúp Doanh nghiệp chủ động kiểm soát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường, cải tiến chất lượng thật sự, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Nội dung chính ẩn
Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

Lý do cần có hệ thống quản lý tích hợp:

Đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001
Đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

– Việc xây dựng từng hệ thống quản lý riêng lẽ khiến hệ thống tài liệu trở nên cồng kềnh, việc tích hợp sẽ giảm được nguồn lực vận hành hệ thống quản lý.

– ISO 9001 là nền tảng của các hệ thống quản lý, vì vậy việc tích hợp sẽ tạo điều kiện để nắm bắt nhanh các hệ thống quản lý khác.

Lợi ích khi tham dự khóa học:

1. Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về quản lý môi trường, quản lý chất lượng và việc tích hợp 2 hệ thống quản lý;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng/ môi trường theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng/ môi trường theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng/ môi trường so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá tích hợp hệ thống quản lý chất lượng & môi trường.

Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

NGÀY THỨ NHẤT:

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

1. Giới thiệu về đánh giá nội bộ tích hợp

– Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ tích hợp

– Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ tích hợp

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

– Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng;

– Nhận thức chung về môi trường, bảo vệ và quản lý môi trường;

– Mô hình quản lý hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015;

– Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

Mối tương quan giữa ISO 9001: 2015 và ISO 14001:2015

– Tương quan giữa các điều khoản

– Mô hình quản lý tích hợp ISO 9001: 2015 và ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,

4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,

4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,4.4 Hệ th

ống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,

4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường,

4.4 Hệ thống quản lý môi trường,

Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 5: Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,

5.2 Chính sách,

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,

5.2 Chính sách môi trường,

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 6: Hoạch định

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,

6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,

6.3 Hoạch định thay đổi,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,

6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT,

Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ

7.1 Các nguồn lực,

7.2 Năng lực,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.

7.3 Nhận thức,

7.4 Trao đổi thông tin,

7.5 Thông tin bằng văn bản,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.

7.1 Các nguồn lực,

7.2 Năng lực,

Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.

7.3 Nhận thức,

7.4 Trao đổi thông tin,

7.5 Thông tin bằng văn bản,

Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

NGÀY THỨ HAI:

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,

8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,

8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.

8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,

8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,

8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.

8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,

8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp,

Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,

9.2 Đánh giá nội bộ,

9.3 Xem xét của lãnh đạo,

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,

9.2 Đánh giá nội bộ,

9.3 Xem xét của lãnh đạo,

Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Phần 10: Cải tiến

10.1 Khái quát,

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,

10.3 Cải tiến liên tục.

Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.

10.1 Khái quát,

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,

10.3 Cải tiến liên tục.

Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực hiện

NGÀY THỨ BA

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,

– Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,

– Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,

– Lập chương trình đánh giá nội bộ,

– Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,

– Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,

– Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,

– Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “vết đánh giá”.

– Phân loại các phát hiện đánh giá,

– Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,

– Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,

Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,

Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp

Thực hành đánh giá nội bộ

Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,

Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,

Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.

Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ

Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo

chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001

Với đội ngũ chuyên gia đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm quản lý chất lượng & môi trường tại các công ty dịch vụ/ sản xuất, và nhiều năm đồng hành cùng IsoQ Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001 & ISO 14001 , IsoQ Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ đào tạo dễ hiểu và thực tế nhất.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top