skip to Main Content

ISO 14001 – Thông tin dạng văn bản bắt buộc

15 thông tin dạng văn bản bắt buột khi áp dụng iso 14001:2015?

Hỏi:   Các thông tin dạng văn bản bắt buộc khi áp dụng iso 14001:2015?

Đáp:  15 thông tin dạng văn bản sau là bắt buộc trong ISO 14001:2015

1-Phạm vi của EMS (4.3)

2- Chính sách EMS (5.2)

3- Thông tin văn bản của các rủi ro và cơ hội (6.1.1)

4- Khía cạnh môi trường (6.1.2)

5- Nghĩa vụ phải tuân thủ (6.1.3)

6- Mục tiêu môi trường (6.2.1)

7- Năng lực (7.2)

8- Trao đổi thông tin (7.4.1)

9- Thông tin văn bản (7.5)

10- Hoạch định, kiểm soát và điều hành (8.1)

11- Sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp (8.2)

12- Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá (9.1)

13- Chương trình đánh giá nội bộ (9.2.2)

14- Xem xét của lãnh đạo (9.3)

15- Sự không phù hợp và hành động khắc phục (10.2)

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý môi trường sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top