skip to Main Content

ISO 9001 – Thông tin dạng văn bản bắt buộc

21 Thông tin dạng văn bản bắt buộc phải có khi áp dụng ISO 9001:2015?

Hỏi:   Các thông tin dạng văn bản bắt buộc khi áp dụng iso 9001:2015?

Đáp:  21 thông tin dạng văn bản sau là bắt buộc trong ISO 9001:2015

1- Phạm vi của HTQLCL (4.3)

2- Chính sách chất lượng (5.2)

3- Mục tiêu chất lượng (6.2)

4- Chuẩn mực cho việc lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp (8.4.1)

5- Nguồn lực theo dõi và đo lường (7.1.5.1)

6- Hồ sơ năng lực (7.2)

7- Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (8.2.3.2)

8- Hoạch định thiết kế và phát triển (8.3.2)

9- Thông tin đầu vào thiết kế và phát triển (8.3.3)

10- Kiểm soát thiết kế và phát triển (8.3.4)

11- Dữ liệu đầu ra của thiết kế và phát triển (8.3.5)

12- Các thay đổi thiết kế và phát triển (8.3.6)

13- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ (8.5.1)

14- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài (8.5.3)

15- Kiểm soát thay đổi của sản xuất và cung cấp dịch vụ (8.5.6)

16- Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ (8.6)

17- Kiểm soát đầu ra không phù hợp (8.7)

18- Kết quả giám sát, đo lường (9.1.1)

19- Đánh giá nội bộ (9.2)

20- Xem xét của lãnh đạo (9.3)

21- Hành động khắc phục (10.2)

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top