skip to Main Content

Tại sao phải khảo nghiệm phân bón

Việc khảo nghiệm phân bón là bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP? Các sản phẩm phân bón không cần phải khảo nghiệm?

Tại sao phải khảo nghiệm phân bón

Căn cứ khoản 1, Điều 6, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Điều 6. Nguyên tắc chung về công nhận phân bón lưu hành

1. Phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật công nhận lưu hành tại Việt Nam.

Căn cứ khoản 1, Điều 13, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Điều 13. Nguyên tắc về khảo nghiệm phân bón

1. Phân bón phải khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành trừ các loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều này,

Như vậy, việc khảo nghiệm phân bón là bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Ngoài ra, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP cũng loại trừ một vài sản phẩm phân bón không cần khảo nghiệm trước khi công nhận lưu hành

2. Các loại phân bón không phải khảo nghiệm:

a) Phân bón hữu cơ quy định tại các điểm a, e khoản 4 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ;

b) Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học, chất điều hòa sinh trưởng hay các chất làm thay đổi tính chất, công dụng, hiệu quả sử dụng phân bón;

c) Phân bón là kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

(khoản 2, Điều 13 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón)

Quy trình tư vấn khảo nghiệm phân bón của IsoQ Việt Nam

Khảo nghiệm phân bón

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn khảo nghiệm phân bón đáp ứng yêu cầu Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top