skip to Main Content

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị 84/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón. Theo đó, các sản phẩm phân bón phải có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Nguyên tắc chung về công nhận lưu hành phân bón hữu cơ

Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại, phân bón được nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Trồng trọt; phân bón được sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoạt động trong lĩnh vực phân bón tại Việt Nam được đứng tên đăng ký công nhận lưu hành phân bón.

Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận một tên phân bón cho mỗi công thức thành phần, hàm lượng dinh dưỡng phân bón.

Hồ sơ công nhận lưu hành phân bón hữu cơ

Đơn đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP;

Bản thông tin chung về phân bón có xác nhận của nhà sản xuất bao gồm: loại phân bón; tên phân bón; dạng phân bón; hướng dẫn sử dụng; phương thức sử dụng; thời hạn sử dụng; cảnh báo an toàn; chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm;

Giấy chứng nhận lưu hành tự do của nước xuất khẩu cấp bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự (đối với phân bón nhập khẩu quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).

Căn cứ pháp lý công nhận lưu hành phân bón hữu cơ

– Điều 36, Điều 37 Luật Trồng trọt năm 2018;

– Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

– Điều 4, Điều 5, Điều 25 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.

Quy trình dịch vụ công nhận lưu hành phân bón hữu cơ tại ISOQ

Quy trình công nhận lưu hành phân bón hữu cơ
Quy trình công nhận lưu hành phân bón hữu cơ

ISOQ Việt Nam là tổ chức tư vấn hàng đầu các vấn đề pháp lý trong việc sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh phân bón. Liên hệ để được tư vấn miễn phí các dịch vụ:

  1. Chứng nhận, công bố hợp quy phân bón;
  2. Kiểm tra nhà nước phân bón;
  3. Thử nghiệm phân bón;
  4. Chuyển nhượng công thức phân bón;
  5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
  6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top