skip to Main Content
[services category=”dich-vu-homep” count=”6″ image_size=”medium” connected=”hide” link_images=”off” show_readmores=”hide”]
[services category=”why-homep” count=”4″ columns=”4″ image_size=”medium” connected=”hide” show_readmores=”hide”]

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Hỗ trợ miễn phí Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, Chứng nhận Hợp chuẩn; Chứng nhận Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh Nhằm giúp các Doanh…

Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp sẽ được lợi nhiều khi tham gia Chương trình 1322 – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ…

Quảng Nam triển khai Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động KH&CN

Giới thiệu Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh Quảng Nam Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 12/07/2019 Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công…

TCVN 10798:2015 Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10798:2015 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement Lời nói đầu TCVN 10798:2015 do Hội Bê tông Việt Nam…

TCVN 9139:2012 Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9139:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG VEN BIỂN – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic Structures – Concrete and reintorced concrete Structures in coastal areas – Technical…

TCVN 11524:2016 Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11524:2016 TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THEO CÔNG NGHỆ ĐÙN ÉP Precast extrusion concrete hollow core wall panels Lời nói đầu TCVN 11524:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây…

TCVN 10797:2015 Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10797:2015 SẢN PHẨM BÓ VỈA BÊ TÔNG ĐÚC SẴN Products of precast concrete kerb Lời nói đầu TCVN 10797:2015 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu…

TCVN 10332:2014 Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10332:2014 HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN Precast thin wall reinforced concrete ditches Lời nói đầu TCVN 10332:2014 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây…

TCVN 10799:2015 Gối cống bê tông đúc sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10799:2015 GỐI CỐNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN Precast concrete support blocks Lời nói đầu TCVN 10799:2015 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường…

TCVN 10334:2014 Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10334:2014 BỂ TỰ HOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN DÙNG CHO NHÀ VỆ SINH Precast thin wall reinforced concrete septic tanks apply to the toilet Lời nói đầu TCVN 10334:2014 do Hội…

TCVN 10333-3:2014 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 3: Nắp và song chắc rác

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10333-3:2014 HỐ GA THOÁT NƯỚC BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN – PHẦN 3: NẮP VÀ SONG CHẮC RÁC Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 3: Manhole covers and gratings Lời…

TCVN 10333-2:2014 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 2: Giếng thăm hình hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10333-2:2014 HỐ GA BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN – PHẦN 2: GIẾNG THĂM HÌNH HỘP Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 2: Box manholes Lời nói đầu TCVN 10333-2:2014 do…

TCVN 10333-1:2014 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10333-1:2014 HỐ GA BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN – PHẦN 1: HỐ THU NƯỚC MƯA VÀ HỐ NGĂN MÙI Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 1: Catch basins and stenchproof…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7597:2018 về Dầu thực vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7597:2018 DẦU THỰC VẬT Vegetable oils Lời nói đầu TCVN 7597:2018 thay thế TCVN 7597:2013; TCVN 7597:2018 xây dựng trên cơ sở tham khảo CODEX STAN 210:1999, Sửa đổi năm 2015; TCVN 7597:2018 do Ban…

TCVN 11821-3:2017 Hệ thống ống thành kết cấu bằng PVC-U, PP và PE – Phần 3: Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài không nhẵn, kiểu B

Tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 quy định các yêu cầu cho ống với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE.
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử và các thông số thử.
Tiêu chuẩn này quy định các kích thước ống và phụ tùng, vật liệu, kết cấu ống, độ cứng vòng danh nghĩa, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về màu sắc.

TCVN 11821-2:2017 Hệ thống ống thành kết cấu bằng PVC-U, PP và PE – Phần 2: Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài nhẵn, kiểu A

Tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017 quy định các yêu cầu cho ống với bề mặt ngoài nhẵn (Kiểu A), phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE.
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử và các thông số thử.
Tiêu chuẩn này quy định các kích thước ống và phụ tùng, vật liệu, kết cấu ống, độ cứng vòng danh nghĩa, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về màu sắc.

TCVN 11821-1:2017 Hệ thống ống thành kết cấu bằng PVC-U, PP và PE – Phần 1: Yêu cầu vật liệu và tiêu chí tính năng cho ống, phụ tùng và hệ thống

Tiêu chuẩn TCVN 11821-1:2017 quy định các yêu cầu cho ống, phụ tùng và hệ thống ống thành kết cấu bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu PVC, PP và PE.
Tiêu chuẩn này quy định các kích thước ống và phụ tùng, vật liệu, kết cấu ống, độ cứng vòng danh nghĩa, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về màu sắc.

TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP Reinforced concrete box culverts Lời nói đầu TCVN 9116:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 392:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và…

TCVN 9114:2019 Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2019 SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN Precast prestressed reinforced concrete product – Specification and acceptance test Lời nói đầu TCVN 9114:2019…

TCVN 8859:2011 lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8859 : 2011 LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement – Specification for Construction and Acceptance…

TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8818-1 : 2011 NHỰA ĐƯỜNG LỎNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Cut-back Asphalt – Part 1: Specification   Lời nói đầu TCVN 8818-1: 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009, có sửa đổi) về Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 2: Ống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-2 : 2011 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT –…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011 (ISO 1452-3:2009, có sửa đổi) về Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 3: Phụ tùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-3:2011 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT – POLY(VINYL CLORUA)…

TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8817-1 : 2011 NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Cationic Emulsified Asphalt – Part 1: Specification   Lời nói đầu TCVN 8817-1:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN…

TCVN 8816:2011 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8816 : 2011 NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐưỜNG POLIME GỐC AXIT Specification for Polymer Modified Cationic Emulsified Asphalt   Lời nói đầu TCVN 8816:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên…

TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10568:2017 BỘ NEO CÁP CƯỜNG ĐỘ CAO – NEO TRÒN T13, T15 VÀ NEO DẸT D13, D15 Prestressed concrete anchors – round anchor T13, T15 and flat anchor D13, D15 Lời nói đầu TCVN 10568:2017…

TCVN 7305-3:2008 Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 3: Phụ tùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7305-3:2008 ISO 4427-3:2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA – ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 3: PHỤ TÙNG Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-1:2011 (ISO 1452-1:2009) về Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 1: Quy định chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-1:2011 IEC 1452-1:2009 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT –…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10316:2015 về Ván bóc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10316:2015 VÁN BÓC Rotary cut veneer Lời nói đầu TCVN 10316:2015 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn LY/T 1599-2002 – Rotary cut veneer, Bộ Nông nghiệp và Phát triển…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4358:1986 về ván lạng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4358 – 86 VÁN LẠNG Planed verner Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ván lạng dùng trang trí bề mặt đồ mộc hoặc của các sản phẩm khác từ gỗ. 1.…

TCVN 7305-2:2008 Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 2: Ống

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7305-2 : 2008 ISO 4427-2 : 2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA – ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 2: ỐNG Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings…

TCVN 7305-1:2008 Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7305-1:2008 ISO 4427-1: 2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA – ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 1: QUI ĐỊNH CHUNG Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7755:2007 về ván gỗ dán

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7755 : 2007 VÁN GỖ DÁN Plywood 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật cho ván gỗ dán từ ván mỏng có chiều dày không lớn hơn…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11353:2016 về Ván trang trí composite gỗ nhựa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11353:2016 VÁN TRANG TRÍ COMPOSITE GỖ NHỰA Wood plastic composite decorative boards TCVN 11353:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn GB/T24137-2009 – Wood plastic composite decorative boards. Bộ Nông…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016 về Ván sàn composite gỗ nhựa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11352:2016 VÁN SÀN COMPOSITE GỖ NHỰA Wood plastic composite flooring Lời nói đầu TCVN 11352:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo GB/T 24508-2009 – Wood-plastic composite flooring. Bộ Nông nghiệp và…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6073:2005 về Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6073 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm sứ vệ sinh (không bao gồm phần phụ kiện).

TCVN 10097-3:2013 Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 3: Phụ tùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-3:2013 ISO 15874-3:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 3: PHỤ TÙNG Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene…

TCVN 10097-2:2013 Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 2: Ống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-2:2013 ISO 15874-2:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 2: ỐNG Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP)…

TCVN 10097-1:2013 Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 1: Quy định chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-1:2013 ISO 15874-1:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Plastics piping systems for hot and cold water installations –…

TCVN 8491-4:2011 Hệ thống ống bằng chất dẻo Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 4: Van

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-4 : 2011 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT –…

TCVN 8491-3:2011 Hệ thống ống bằng chất dẻo Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 3: Phụ tùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-3:2011 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT – POLY(VINYL CLORUA)…

TCVN 8491-2:2011 Hệ thống ống bằng chất dẻo Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 2: Ống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-2 : 2011 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT –…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11717:2016 (BS EN 1112:2008) về Vòi nước vệ sinh – Sen vòi dùng làm vòi nước vệ sinh cho hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 – Yêu cầu kỹ thuật chung

Tiêu chuẩn TCVN 11717:2016 qui định:
– các đặc tính kích thước, độ kín, cơ học, thủy lực và âm học mà các sen vòi phải tuân theo;
– các qui trình thử nghiệm các đặc tính này
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đầu sen vòi và các sen vòi cầm tay được chế tạo bằng bất cứ vật liệu nào sử dụng cho mục đích tắm rửa và trang bị, bổ sung thêm vòi nước vệ sinh cho buồng tắm và buồng tắm sen vòi.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đầu sen vòi và các sen vòi cầm tay được nối phía sau cơ cấu khóa của vòi nước.

TCVN 8491-1:2011 Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8491-1:2011 IEC 1452-1:2009 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH ĐƯỢC ĐẶT NGẦM VÀ NỔI TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ÁP SUẤT –…

TCVN 9013:2011 Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9013:2011 SƠN POLYURETAN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP Polyurethane paint for steel structures Lời nói đầu TCVN 9013:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Nhật bản JIS K 5657:2002 Polyurethane resin…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7754:2007 về ván dăm

Tiêu chuẩn TCVN 7754 : 2007 qui định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại ván dăm không phủ mặt sử dụng chất kết dính hữu cơ.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8258:2009 về Tấm xi măng sợi – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8258 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Fiber-cement flat sheets – Specifications Lời nói đầu TCVN 8258 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 8336:1993, Fibre-cement flat…

TCVN 9012:2011 Sơn giàu kẽm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9012:2011 SƠN GIÀU KẼM Zinc rich paint Lời nói đầu TCVN 9012:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Nhật bản JIS K 5553:2002 High build type zinc rich paint. TCVN 9012:2011…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8256:2009 về Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards – Specifications Lời nói đầu TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN 11205:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình dùng cho mục đích chung, trong điều kiện khô, nhiệt đới khô/ẩm và độ ẩm cao/ngoài trời. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm: các yêu cầu về nguyên liệu, sự xếp ván, các tính chất cơ lý, chất lượng dán dính, hàm lượng formaldehyt phát tán, kiểm tra sự phù hợp và ghi nhãn.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11943:2018 (ISO 14486:2012) về Ván lát sàn nhiều lớp – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 11943:2018 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của ván lát sàn nhiều lớp, cung cấp ở dạng thanh hoặc tấm. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm hệ thống phân loại theo mục đích sử dụng, chỉ ra những khu vực mà ván lát sàn có thể được sử dụng một cách thích hợp.
Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu về ghi nhãn.

TCVN 9011:2011 Sơn epoxy oxit sắt thể mica

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9011:2011 SƠN EPOXY OXIT SẮT THỂ MICA Epoxy micaceous iron oxide paint Lời nói đầu TCVN 9011:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Nhật bản JIS K 5555:2002 Epoxy resin micaceous…

TCVN 8789:2011 sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8789 : 2011 SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Protective paint systems for steel and bridge structures – Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5819:1994 về Tấm sóng PVC cứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5819 – 1994 TẤM SÓNG PVC CỨNG Extraded rigid PVC corrugated sheeting Lời nói đầu TCVN 5819 – 1994 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 3 biên soạn, Tổng cục…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4434:2000 về Tấm sóng amiăng xi măng – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4434 : 2000 TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Asbestos-cement corrugated sheets – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm amiăng xi măng dạng…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7753:2007 về ván sợi – Ván MDF

Tiêu chuẩn TCVN 7753 : 2007 qui định yêu cầu kỹ thuật đối với ván sợi sản xuất theo phương pháp khô (ván MDF, định nghĩa theo TCVN 7750 : 2007), không phủ mặt, chịu tải và không chịu tải, sử dụng trong điều kiện khô và ẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7960:2008 về Ván sàn gỗ – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7960 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với ván sàn gỗ.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8266:2009 về Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8266 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Structural silicone sealants – Specifications Lời nói đầu TCVN 8266:2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1184. TCVN…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10832:2015 về Vật liệu kẻ đường phản quang – Màu sắc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10832:2015 VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG – MÀU SẮC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Retroreflective pavement marking materials – Color – Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 10832:2015…

TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8791:2011 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG NHIỆT DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Traffic paints – Thermoplastic road marking materials…

TCVN 8787:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8787 : 2011 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ DUNG MÔI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Traffic Paints – Road Marking Materials: Solventborne Paint – Specifications and…

TCVN 8786:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8786 : 2011 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Traffic Paints – Road marking materials: Water-borne paint – Specifications and test…

TCVN 9014:2011 Sơn epoxy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9014:2011 SƠN EPOXY Epoxy paint Lời nói đầu TCVN 9014:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Nhật bản JIS K 5551:2002 Epoxy resin paint. TCVN 9014:2011 do Tiểu Ban kỹ thuật…

TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT Modified bituminous waterproofing membranes – Specifications Lời nói đầu TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy…

TCVN 9408:2014 Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9408: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – TẤM CPE – YÊU CẦU KỸ THUẬT Waterproofing materials – CPE (chlorinated polyethylene) sheeting – Specifications Lời nói đầu TCVN 9408:2014 được xây dựng trên cơ sở ASTM…

TCVN 9407:2014 Vật liệu chống thấm – Băng chặn nước PVC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9407: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – BĂNG CHẶN NƯỚC PVC Waterproofing material – Polyvinylchloride waterstop Lời nói đầu TCVN 9407:2014 được xây dựng trên cơ sở JIS K 6773:1999 và JIS K 6773:2007 (sửa…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11416:2016 về Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11416:2016 SƠN NHỰA FLUOR CHO KẾT CẤU THÉP Fluoro resin paint for steel structures Lời nói đầu TCVN 11416:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn JIS 5659:2008 – Long durable paints…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10315:2015 về Ván cót ép

TCVN 10315 : 2015 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn GB/T 13123-2003 – Bamboo mat plywood. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ván cót ép hoặc các loại ván dán được phủ mặt bằng lớp tre mỏng, đồng thời cũng thích hợp sử dụng đối với ván cót ép phủ mặt bằng giấy tẩm keo.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-2:2018 (EN 927-2:2014) về Sơn và vecni – Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất – Phần 2: Yêu cầu chất lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-2:2018 EN 927-2:2014 SƠN VÀ VECNI – VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT – PHẦN 2: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10314:2015 về Ván sàn tre

TCVN 10314:2015 do trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn LY/T 1573 – 2000 – Bamboo floor. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ván sàn tre được làm từ nguyên liệu chủ yếu là tre nứa, sử dụng trong trang trí nội thất.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1453:1986 về ngói xi măng cát

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1453:1986 Nhóm H NGÓI XI MĂNG CÁT Concrete tiles Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1453: 1973, áp dụng cho ngói lợp và ngói úp nóc được chế tạo từ xi măng và cát,…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9133:2011 về Ngói gốm tráng men

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9133:2011 NGÓI GỐM TRÁNG MEN Glazed ceramic roof tiles Lời nói đầu TCVN 9133:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7195:2002 về Ngói tráng men

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7195 : 2002 NGÓI TRÁNG MEN Glazed roofing tiles Lời nói đầu TCVN 7195 : 2002 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1452:2004 về Ngói đất sét nung – Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1452 : 2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Clay roofing tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 1452 : 2004 thay thế cho TCVN 1452 : 1995. TCVN 1452 : 2004…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9065:2012 về Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum

TCVN 9065:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sơn nhũ tương gốc bitum dùng để chống thấm trong xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7951:2008 về hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7951:2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có khả năng đóng rắn trong điều kiện ẩm và bám dính trên bề mặt ẩm của bê tông xi măng poóc lăng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6557:2000 về Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su

TCVN 6557 : 2000 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 “Sơn chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2118:1994 về gạch canxi silicat – yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2118 : 1994 GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Calcium silicate bricks – Technical requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch canxi silicat thông thường, sản xuất…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1998 về Gạch đặc đất sét nung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG Solid clay bricks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10833:2015 về Bột kẽm sử dụng trong sơn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10833:2015 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với bột kẽm sử dụng làm bột màu trong sơn.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7239:2014 về Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

TCVN 7239:2014 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát, bê tông, thạch cao trong nhà và ngoài trời trước khi sơn trang trí.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:2009 về gạch rỗng đất sét nung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450 : 2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Lời nói đầu TCVN 1450 : 2009 thay thế TCVN 1450 : 1998. TCVN 1450 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng –…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10655:2015 về Chất tạo bọt cho bê tông bọt – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10655 : 2015 CHẤT TẠO BỌT CHO BÊ TÔNG BỌT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Standard specification for foaming agents for use in producing cellular concrete using preformed foam Lời nói đầu TCVN 10655:2015 được…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004 về Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Quy định kỹ thuật

TCVN 7451 : 2004 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Cửa sổ nhựa châu Âu (G7Window), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất xét duyệt , Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa sổ, cửa đi U-PVC (sau đây gọi tắt là cửa U-PVC) được lắp ráp từ khung định hình bằng nhựa cứng U-PVC (unplasticized polyvinyl chloride) có lõi thép gia cường và các góc được hàn nóng chảy.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9029:2017 về Bê tông nhẹ – Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9029:2017 BÊ TÔNG NHẸ – SẢN PHẨM BÊ TÔNG BỌT VÀ BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT. Lightweight concrete – Foam concrete and non- autoclaved concrete products – Specification.  …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8652:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tường dạng nhũ tương gốc acrylic gồm sơn lót và sơn phủ, dùng để trang trí, bảo vệ mặt tường trong và ngoài các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 về Sơn Alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5730 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn phủ gốc alkyd biến tính dầu thảo mộc khô tự nhiên. Sơn alkyd là hỗn hợp gồm bột màu phân tán trong nhựa alkyd biến tính dầu thảo mộc, dung môi hữu cơ và các phụ gia.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9034:2011 về Vữa và bê tông chịu axit

TCVN 9034:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit trên cơ sở cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và thủy tinh lỏng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9028:2011 về Vữa cho bêtông nhẹ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9028:2011 VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ Mortar for lightweight concrete Lời nói đầu TCVN 9028:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9204:2012 về Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

TCVN 9204:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co, sau đây gọi tắt là vữa xi măng không co, dùng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4314:2003 về Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn TCVN 4314 : 2003 áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại vữa đặc biệt, như: vữa chịu axit, vữa chống phóng xạ, vữa xi măng – polyme, vữa không co ngót, …

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8052-1:2009 về tấm lợp Bitum dạng sóng – phần 1 – yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8052-1:2009 do Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho tấm bitum dạng sóng dùng lợp mái nhà và công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2017 về Bê tông nhẹ – Sản phẩm bê tông khí chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959:2017 BÊ TÔNG NHẸ- SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete – Autoclaved aerated concrete products – Specification   Lời nói đầu TCVN 7959:2017 thay thế TCVN 7959:2011.…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4506:2012 về Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8218:2009 BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thủy…

TCVN 7690:2005 về Cốp pha nhựa dùng cho bê tông

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7690 : 2005 CỐP PHA NHỰA DÙNG CHO BÊ TÔNG Plastic formwork for concrete Lời nói đầu TCVN 7690 : 2005 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 “Những vấn đề chung về cơ…

TCVN 6220:1997 về cốt liệu nhẹ cho bêtông – Sỏi – Dăm sỏi và cát keramzit – Yêu cầu kĩ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6220 : 1997 CỐT LIỆU NHẸ CHO BÊ TÔNG – SỎI , DĂM SỎI VÀ CÁT KERAMZIT –YÊU CẦU KĨ THUẬT Lightweight aggregates for concrete – Expanded clay, gravel and sand – Technical requirements 1.…

TCVN 9205:2012 về Cát nghiền cho bê tông và vữa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9205 : 2012 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Crushed sand for concrete and mortar Lời nói đầu TCVN 9205 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 349:2005 theo quy định tại khoản 1…

TCVN 8495-1:2010 Gạch gốm ốp lát – Gạch Mosaic ngoài nhà – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8495 -1:2010 GẠCH GỐM ỐP LÁT – GẠCH MOSAIC NGOÀI NHÀ – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic tiles – Exterior mosaic tiles – Part 1: Specifications Lời nói đầu TCVN 8495 -1:2010 do…

TCVN 7745:2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6072:2013 về đá vôi để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

TCVN 6072:2013 do Viện Vật Liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá vôi canxi cacbonat dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2119:1991 về đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng

Tiêu chuẩn TCVN 2119 : 1991 áp dụng cho đá canxi cacbonat khai thác tại các mỏ đá vôi dùng để nung vôi xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6476:1999 về gạch bê tông tự chèn

Tiêu chuẩn TCVN 6476:1999 áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8218:2009 về bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8218:2009 BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thủy…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6071:2013 về sét để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6071:2013 SÉT ĐỂ SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POOC LĂNG Clay for portland cement clinker production Lời nói đầu TCVN 6071:2013 thay thế cho TCVN 6071:1995. TCVN 6071:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng –…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4033:1995 về Xi măng Póoc lăng Puzôland – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4033 – 1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU KĨ THUẬT 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng puzôlan thông thường, điều chế bằng cách cùng…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3735:1982 về Phụ gia hoạt tính pudôlan do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3735-82 PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN Pozzolanic materials Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại pudôlan thiên nhiên ở dạng nguyên khai hoặc gia nhiệt, dùng để chế tạo xi măng poóc lăng, xi…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6883:2001 về Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 6883 : 2001 được áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, phủ men hoặc không phủ men, có độ hút nước không lớn hơn 0,5 % (gạch granit), dùng để ốp tường hoặc lát nền các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8057:2009 về Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Tiêu chuẩn TCVN 8057 : 2009 áp dụng cho sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ dùng để ốp, lát các công trình xây dựng hoặc các mục đích khác.
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ được chế tạo từ cốt liệu da thiên nhiên, nhân tạo (silica, quartz, granite), chất kết dính hữu cơ, phụ gia và bột màu, tạo hình bằng phương pháp rung ép, có hút chân không sau đó gia nhiệt.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4315:2007 về Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4315 : 2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Granulated blast furnace slag for cement production Lời nói đầu TCVN 4315 : 2007 thay thế TCVN 4315 : 1986. TCVN 4315…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11833:2017 về Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11833:2017 THẠCH CAO PHOSPHO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Phosphogypsum for cement production Lời nói đầu TCVN 11833:2017 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9488:2012 về xi măng đóng rắn nhanh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9488:2012 XI MĂNG ĐÓNG RẮN NHANH Rapid hardening hydraulic cement Lời nói đầu TCVN 9488:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C1600/C1600M – 08 Standard Specification for Rapid Hardening Hydraulic Cement…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8873:2012 về xi măng nở

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8873 : 2012 XI MĂNG NỞ Expansive Hydraulic Cement Lời nói đầu TCVN 8873:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở ASTM C845 – 04 Standard specification for expansive hydraulic cements (xi măng nở –…

TCVN 7483:2005 gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7483 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT ĐÙN DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Extruded ceramic floor and wall tiles – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm…

TCVN 5642:1992 đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5642 : 1992 ĐÁ KHỐI THIÊN NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ ỐP LÁT Natural stone blocks for manufacturing slabs Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá khối khai thác từ đá mỏ nguyên khai thác,…

TCVN 4732:2016 Đá ốp, lát tự nhiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2016 ĐÁ ỐP, LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2016 thay thế TCVN 4732:2007. TCVN 4732:2016 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6074:1995 về gạch lát Granito

Tiêu chuẩn TCVN 6074 : 1995 áp dụng cho gạch lát granito sản xuất theo phương pháp ép bán khô từ hỗn hợp phối liệu: Xi măng, cát vàng, hạt đá hoa (marble), có hoặc không có cốt thép. Bề mặt sản phẩm được mài nhẵn.
Gạch lát granito dùng để lát hoặc ốp, hoàn thiện công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6065:1995 về gạch xi măng lát nền

Tiêu chuẩn TCVN 6065:1995 áp dụng cho gạch hoa lát nền dùng để trang trí nội thất các công trình xây dựng, sản xuất theo phương pháp ép bán khô của hỗn hợp xi măng, cát vàng, đá dăm hoặc xỉ. Bề mặt gạch được trang trí một lớp vữa xi măng trắng, bột màu và các phụ gia hoàn thiện khác.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9807:2013 về Thạch cao để sản xuất xi măng

TCVN 9807:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thạch cao thiên nhiên và nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9202:2012 về Xi măng xây trát

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement Lời nói đầu TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7712:2013 về Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7712 : 2013 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP ÍT TỎA NHIỆT Low heat blended portland cements Lời nói đầu TCVN 7712:2013 thay thế TCVN 7712:2007. TCVN 7712:2013 do Viện Vật liệu xây dựng –…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711:2013 về Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711:2013 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SUN PHÁT Sulfate resistant blended portland cements Lời nói đầu TCVN 7711:2013 thay thế TCVN 7711:2007. TCVN 7711:2013 do Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7569:2007 về Xi măng Alumin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7569 : 2007 XI MĂNG ALUMIN Alumina cement Lời nói đầu TCVN 7569 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8827:2011 về Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8827:2011 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – SILICAFUME VÀ TRO TRẤU NGHIỀN MỊN Highly activity puzzolanic admixtures for concrete and mortar – Silicafume and rice husk ash Lời…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7445-1:2004 về Xi măng giếng khoan chủng loại G – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7445-1÷2:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng giếng khoan chủng loại G bền sunphát cao sử dụng để bơm trám các giếng khoan dầu khí.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2013 về Clanhke xi măng pooclăng

TCVN 7024:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại clanhke xi măng poóc lăng dùng để mua, bán hoặc trao đổi.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6069:2007 về Xi măng pooclăng ít toả nhiệt

TCVN 6069 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt.

TCVN 6067:2018 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SULFAT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6067:2018 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SULFAT Sulfate resistant portland cement Lời nói đầu TCVN 6067:2018 thay thế TCVN 6067:2004 TCVN 6067:2018 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ…

TCVN 5691:2000 xi măng poóc lăng trắng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5691:2000 Lời nói đầu TCVN 5691:2000 thay thế TCVN 5691-1992 TCVN 5691:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 “Xi măng – vôi” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện khoa học Công…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4316:2007 về Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

TCVN 4316 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng xỉ lò cao có hàm lượng từ trên 40 % đến 70 % xỉ hạt lò cao.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2682:2009 về Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8878:2011 về Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8878:2011 PHỤ GIA CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT XI MĂNG Specification for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements Lời nói đầu TCVN 8878:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8826:2011 về Phụ gia hoá học cho bê tông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8826:2011 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG Chemical admixtures for concrete Lời nói đầu TCVN 8826:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 325:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10302:2014 về Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

TCVN 10302:2014 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng hoạt tính tro bay (sau đây gọi tắt là tro bay) đã qua công nghệ xử lý tuyển khô hoặc tuyển ướt dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5696:1992 về Bột màu xây dựng – Xanh crom oxit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5696 – 1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building Pigment – Chrome oxide Green LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5696 – 1992 do Viện vật xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8825:2011 về Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

TCVN 8825:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 395:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng để chế tạo bê tông đầm lăn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6301:1997 về nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng – cao lanh lọc – yêu cầu kĩ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 6301:1997 áp dụng cho cao lanh đã được làm giàu bằng các phương pháp thích hợp làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh và gạch gốm ốp lát.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9032:2011 về Vật liệu chịu lửa – Gạch kềm tính Manhêdi spinel và Manhêdi crôm dùng cho lò quay

Tiêu chuẩn TCVN 9032:2011 áp dụng cho các loại gạch chịu lửa kiềm tính manhêdi spinel và manhêdi crôm dùng để xây, lót lò quay.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7709:2007 về Vật liệu chịu lửa – Vữa manhêdi

Tiêu chuẩn TCVN 7709:2007 áp dụng cho vữa manhêdi dùng để xây lót gạch chịu lửa kiềm tính trong các lò công nghiệp và các thiết bị nhiệt.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7708:2007 về Vật liệu chịu lửa – Vữa cao alumin

Tiêu chuẩn TCVN 7708 : 2007 áp dụng cho các loại vữa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 45 % theo TCVN 5441 : 2004, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6927:2001 về Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng – Thạch anh

Tiêu chuẩn TCVN 6927:2001 áp dụng cho thạch anh dạng bột (sau đây gọi là thạch anh) để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát…

TCVN 6587:2000 về Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa samốt – Đất sét

Tiêu chuẩn TCVN 6587:2000 áp dụng cho đất sét làm nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa samốt.

TCVN 6300:1997 về nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng – đất sét – yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 6300:1997 áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6926:2001 về Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng – Đôlômit

Tiêu chuẩn TCVN 6926:2001 áp dụng cho đôlômít dạng cục (ĐC) và dạng bột (ĐB) sau khi gia công được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9039:2011 về Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh – Đá vôi

Tiêu chuẩn TCVN 9039 : 2011 áp dụng cho đá vôi dạng cục và dạng bột mịn làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7908:2008 về Prepreg sợi thủy tinh

Tiêu chuẩn TCVN 7908 : 2008 quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử tương ứng cho prepreg sợi thủy tinh loại E được sử dụng để chế tạo compozit ứng dụng trong công nghiệp, trên biển và hàng không.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5910:1995 (ISO 209-1/1989) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Thành phần hoá học và dạng sản phẩm – Phần 1: Thành phần hoá học do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn TCVN 5910:1995 quy định thành phần hóa học của nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5839:1994 về Nhôm và hợp kim nhôm – Thanh, thỏi, ống và profin – Tính chất cơ lý

Tiêu chuẩn TCVN 5839:1994 áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ống và profin (gọi tắt là sản phẩm) tứ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng sản xuất bằng cách ép dùn.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7738:2007 về Sợi thuỷ tinh – Thuỷ tinh hệ E, C, S – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7738:2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi thủy tinh thông thường: sợi đơn, sợi chập, sợi xe, sợi bện, sợi xốp, dảnh sợi cắt ngắn… thuộc thủy tinh hệ E, C, S.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7599:2007 về Thuỷ tinh xây dựng – Blốc thuỷ tinh rỗng

Tiêu chuẩn TCVN 7599 : 2007 áp dụng cho blốc thủy tinh rỗng được sản xuất bằng phương pháp ép gắn nóng từ hai nửa khối hộp thủy tinh hệ natri canxi silicat, dùng trong kết cấu xây dựng không chịu lực.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5838:1994 về Nhôm và hợp kim nhôm – Thanh, thỏi, ống và profin – Yêu cầu kỹ thuật chung

Tiêu chuẩn TCVN 5838:1994 áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ống và profin (gọi tắt là sản phẩm) từ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng, sản xuất bằng cách ép đùn.

Tiêu chuẩn đang xem Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6052:1995 về giàn giáo thép

Tiêu chuẩn TCVN 6052:1995 áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các công trình xây dựng

TCVN 9188:2012 Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

iêu chuẩn TCVN 9188:2012 áp dụng cho amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng và các sản phẩm khác có sử dụng amiăng như: tấm phẳng, vách ngăn, tấm mái panen v.v…

TCVN 9808:2013 Kính phủ bức xạ thấp

Tiêu chuẩn TCVN 9808:2013 áp dụng cho kính phủ bức xạ thấp bao gồm kính phủ cứng bức xạ thấp và kính phủ mềm bức xạ thấp được dùng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8260:2009 về Kính xây dựng – Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Tiêu chuẩn TCVN 8260:2009 áp dụng cho các sản phẩm kính hộp gắn kín cách nhiệt sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-6:2018 (ISO 12543-6:2011) về Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 6: Ngoại quan

Tiêu chuẩnTCVN 7364-6:2018 quy định các khuyết tật của sản phẩm kính có kích cỡ đã hoàn thiện và các phương pháp kiểm tra ngoại quan bằng cách nhìn qua tấm kính.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-5:2018 (ISO 12543-5:2011) về Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-5:2018 ISO 12543-5:2011 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP – PHẦN 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN Glass in building – Laminated glass and laminated…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-3:2018 về Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 3: Kính dán nhiều lớp

Tiêu chuẩn TCVN 7364-3:2018 quy định các yêu cầu về đặc tính của kính dán nhiều lớp theo định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 7364-1:2018.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7736:2007 về kính xây dựng – kính kéo

Tiêu chuẩn TCVN 7736 : 2007 áp dụng cho kính tấm không màu, được sản xuất theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng, dùng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624:2007 về kính gương – kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt – yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 7624 : 2007 qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt trên nền kính nổi, dùng trong xây dựng và đồ gia dụng.

TCVN 7529:2005 Kính màu hấp thụ nhiệt

Tiêu chuẩn TCVN 7529 : 2005 áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng

TCVN 7528:2005 Kính phủ phản quan

Tiêu chuẩn TCVN 7528:2005 áp dụng cho kính phủ phản quang dùng trong xây dựng.
Tiêu chuẩn TCVN 7528:2005 không áp dụng cho loại kính được dán lớp polime phản quang

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7527:2005 về kính xây dựng – Kính cán vân hoa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn TCVN 7527 : 2005 áp dụng cho kính vân hoa sản xuất theo phương pháp cán với kích thước danh nghĩa của nhà sản xuất, dùng cho xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004 về Kính xây dựng – Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn TCVN 7456:2004 quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa và kính cốt lưới thép trơn, dùng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12272:2018 về Đũa ăn

Tiêu chuẩn TCVN 12272:2018 quy định các yêu cầu cho đũa ăn thành phẩm làm bằng tre, gỗ, nhựa tổng hợp và kim loại.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-2:2018 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP – PHẦN 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP

Tiêu chuẩn TCVN 7364-2:2018 quy định các yêu cầu về đặc tính đối với kính dán an toàn nhiều lớp theo định nghĩa trong TCVN 7364-1:2018.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7218:2002 về kính tấm xây dựng – kính nổi – yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 7218 : 2002 qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ô tô, chế tạo gương…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1462:1986 về Tà vẹt gỗ

Tiêu chuẩn TCVN 1462 – 86 thay thế cho TCVN 1462-74, áp dụng đối với các loại tà vẹt gỗ dùng cho đường sắt và ghi đường sắt khổ 1000 và 1435mm

TCVN 8575:2010 Kết cấu gỗ. Gỗ ghép thanh bằng keo. Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất

Tiêu chuẩn TCVN 8575:2010 qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với các thành phần của cấu kiện gỗ ghép thanh bằng keo và các yêu cầu tối thiểu cho việc sản xuất các cấu kiện đó để sử dụng trong kết cấu.

TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ dán trang trí bằng ván móng

Tiêu chuẩn TCVN 11204:2015 quy định các thuật ngữ, phân loại, yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn đối với gỗ dán trang trí bằng ván mỏng từ gỗ tự nhiên, ván mỏng đã nhuộm màu, ván mỏng nhiều lớp, ván lạng kỹ thuật và các loại ván mỏng khác và tấm lõi là gỗ dán, chiều dày lớp ván mỏng trang trí nhỏ hơn 0,55 mm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11902:2017 (ISO 12465:2007) về Gỗ dán – Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 11902:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với gỗ dán dùng cho các mục đích chung và các ứng dụng cho kết cấu, trong điều kiện khô, điều kiện nhiệt đới khô/ẩm và điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng của ván mỏng, chất lượng dán dính, sự sắp xếp ván mỏng (xếp ván), kích thước và dung sai, kiểm tra chứng nhận phù hợp và ghi nhãn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5373:1991 về đồ gỗ – yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 5373:1991 quy định yêu cầu kỹ thuật chung cho đồ dùng bằng gỗ (đò gỗ) được sản xuất từ gỗ và vật liệu gỗ, không áp dụng đối với đồ gỗ được sản xuất từ các nguyên liệu khác hoặc hộn hợp giữa gỗ và các nguyên liệu khác.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10798:2015 về Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

Tiêu chuẩn TCVN 10798:2015 áp dụng cho tấm bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để gia cố mái kênh mương thủy lợi, kênh mương thoát nước, mái hồ chứa, taluy đường bộ và lát mặt đường giao thông nông thôn.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3783:1983 về Thép ống hàn điện và không hàn điện dùng trong công nghiệp chế tạo mô tô, xe đạp

Tiêu chuẩn TCVN 2783:1983 áp dụng cho ống hàn điện và ống không hàn làm bằng thép các bon và thép hợp kim dùng để chế tạo các chi tiết và kết cấu trong công nghiệp chế tạo môtô, xe đạp.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6167:1996 về phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan

Tiêu chuẩn TCVN 6167:1996 áp dụng cho các loại phân bón chứa các chủng vi sinh vật sống có khả năng phân giải hợp chất photpho khó tan và qui định các yêu cầu kỹ thuật; phương pháp kiểm tra đánh giá đối với phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10575:2014 (ISO 18776:2008, With Amendment 1:2013) về Gỗ nhiều lớp (LVL) – Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn TCVN 10575:2014 quy định các yêu cầu đối với gỗ nhiều lớp (LVL) dùng cho các mục đích chung và các ứng dụng cho kết cấu, trong điều kiện khô, điều kiện nhiệt đới khô/ẩm hoặc điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời. Gỗ nhiều lớp (LVL) được mô tả chung cho một tổ hợp của nhiều lớp ván mỏng ghép lại với nhau bằng keo dán trong đó chiều thớ lớp ván mỏng bên ngoài và hầu hết các lớp ván mỏng khác là theo chiều dọc.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6166:2002 về Phân bón vi sinh vật cố định nitơ

Tiêu chuẩn TCVN 6166:2002 áp dụng cho các loại phân bón chứa vi sinh vật sống, có khả năng cố định nitơ hiếu khí hay kị khí.

TCVN 6168:2002 về chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo

Tiêu chuẩn TCVN 6168 : 2002 áp dụng cho các loại chế phẩm chứa vi sinh vật sống, có khả năng phân giải xenlulo hiếu khí hoặc kị khí

TCVN 7304-2:2003 phần 2: vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh – chế phẩm dạng lỏng

Tiêu chuẩn TCVN 7304-2 : 2003 quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng, tiềm sinh, nuôi cấy ở nhiệt độ môi trường, trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy tiện, dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh

TCVN 7304-1:2003 phần 1: vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh – chế phẩm dạng bột

Tiêu chuẩn TCVN 7304-1 : 2003 quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng bột, tiềm sinh, nuôi cấy ở nhiệt độ môi trường, trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy tiện, dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-24:2013 (ISO 60598-2-24 : 1997) về Đèn điện – Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện có giới hạn nhiệt độ bề mặt

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-24 : 2013 qui định các yêu cầu đối với đèn điện được thiết kế để sử dụng ở nơi cần giới hạn nhiệt độ trên bề mặt, do rủi ro tích tụ bụi dễ cháy trên đèn điện, nhưng ở nơi không có rủi ro trong khí quyển. Đèn điện để sử dụng với các nguồn sáng dùng điện với điện áp nguồn không quá 1 000V.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-22:2013 về Đèn điện – Phần 2-22: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-22:2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sang khẩn cấp được sử dụng với các nguồn sáng bằng nguồn điện khẩn cấp không lớn hơn 1 000 V. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu liên quan và các thử nghiệm phải thực hiện và tuân thủ đối với các bộ điều khiển, như quy định trong IEC 60924, có thêm các cơ cấu như cơ cấu điều khiển từ xa, cơ cấu chỉ thị, cơ cấu chuyển đổi nguồn, v.v…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở – Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

Tiêu chuẩn TCVN 7490 : 2005 qui định các yêu cầu về kích thước cơ bản của bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ thông) theo chỉ số nhân trắc của học sinh.

TCVN 7722-2-20:2013 Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể – Chuỗi đèn

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-20:2013 qui định các yêu cầu đối với chuỗi đèn có lắp các bóng đèn sợi đốt mắc nối tiếp, song song hoặc kết hợp cả nối tiếp và song song để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời với điện áp nguồn không lớn hơn 250 V

TCVN 7722-2-13:2013 Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể – Đèn lắp chìm trong đất

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-13:2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện lắp chìm trong đất có lắp các nguồn sáng dùng điện để làm việc với điện áp nguồn cung cấp đến 1 000 V, dùng trong nhà và ngoài trời.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-8:2013 (IEC 60598-2-8:2007) về Đèn điện – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện cầm tay

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-8:2013 (IEC 60598-2-8:2007) quy định các yêu cầu đối với đèn điện cầm tay và đèn điện di động tương tự có thể cầm trong tay, treo lên hoặc đặt lên bề mặt, để sử dụng với các nguồn sáng dùng điện có điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.

TCVN 7722-2-7:2013 Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện di động dùng trong vườn

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-7:2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện di động có đế được sử dụng ở những nơi như vườn và đối với đèn điện di động sử dụng ở những nơi như luống hoa, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được quy định áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn

TCVN7722-2-5:2007 Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 5: Đèn pha

Tiêu chuẩn TCVN7722-2-5:2007 qui định yêu cầu đối với đèn pha sử dụng với bóng đèn nung sáng, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác với điện áp cung cấp không vượt quá 1000 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng các mục của IEC 60598-1 mà tiêu chuẩn này viện dẫn đến.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 60598-2-12 : 2006) về Đèn điện – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể – Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-12 : 2013 qui định các yêu cầu đối với đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới để sử dụng với nguồn chiếu sáng bằng điện, ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V xoay chiều, tần số 50/60 Hz. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-6:2009 (IEC 60598-2-6 :1994/Amd. 1:1996) về đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt

Tiêu chuẩn TCVN7722-2-6:2009 qui định các yêu cầu đối với đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt, có điện áp nguồn và điện áp đầu ra không vượt quá:
– 1 000 V đối với đèn điện cấp I và đèn điện cấp II và
– 250 V đối với đèn điện cấp 0.
Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1).
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đèn điện cấp III.

Không nhất thiết phải sử dụng máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi có “điện áp cực thấp an toàn” (SELV) mới phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, các máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi như vậy có thể đáp ứng các yêu cầu chức năng của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-4:2013 (IEC 60598-2-4 : 1997) về đèn điện – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng di động

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-4 : 2013 qui định các yêu cầu đối với đèn điện thông dụng di động, không phải loại đèn điện cầm tay, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) về đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3 : 2007 qui định các yêu cầu đối với:

– đèn điện chiếu sáng đường phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời tại các điểm công cộng khác;

– chiếu sáng đường hầm;

– đèn điện liền cột có chiều cao tổng tối thiểu bên trên mặt đất làm chuẩn là 2,5m;

và để sử dụng với các nguồn sáng sử dụng điện có điện áp không vượt quá 1000V.

CHÚ THÍCH: Đèn điện liền cột có chiều cao tổng thấp hơn 2,5m đang được xem xét.

TCVN 7722-2-2:2007 Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 2: Đèn điện lắp chìm

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-2 : 2007 quy định các yêu cầu đối với các đèn điện lắp chìm để sử dụng với bóng đèn nung sáng, bóng đèn huỳnh quang dạng ống, và các bóng đèn phóng điện khác có điện áp cung cấp không vượt quá 1 000 V. Mục này không đề cập đến các đèn điện làm mát bằng không khí. Mục này không áp dụng đối với các đèn điện làm mát bằng không khí hoặc đèn điện làm mát bằng chất lỏng.

TCVN 7722-2-1:2013 về đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-1 : 2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện thông dụng lắp cố định để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 1 000 V

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014 With AMD1:2017) về Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

Tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017 quy định các yêu cầu chung đối với đèn điện có lắp các nguồn sáng dùng điện để làm việc ở điện áp nguồn đến 1 000 V. Các yêu cầu và các thử nghiệm liên quan của tiêu chuẩn này đề cập đến: phân loại, ghi nhãn, kết cấu cơ, kết cấu điện và an toàn quang sinh học.
Các yêu cầu được đề cập trong tiêu chuẩn này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi có giá trị điện áp xung đỉnh danh nghĩa không vượt quá các giá trị nêu trong Bảng 11. Các yêu cầu này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi lắp trong balát và áp dụng cho đèn điện có bộ mồi riêng rẽ với balát. Các yêu cầu đối với đèn điện có bộ mồi lắp trong bóng đèn đang được xem xét.

TCVN 11537-1:2016 (ISO 10131-1:1997) về Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 qui định các yêu cầu có liên quan đến an toàn và độ bền của giường gấp dùng trong gia đình.
Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 cũng qui định độ bền liên kết giữa giường và kết cấu tòa nhà, nếu áp dụng.
Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 không qui định các tính chất của vật liệu hoặc của các thiết bị điện được sử dụng trong kết cấu của giường gấp.
Giường xếp, giường cắm trại, giường/ghế có thể chuyển đổi hoặc ghế sofa loại nhỏ không thuộc phạm vi qui định của tiêu chuẩn này

TCVN 9579-1:2013 (ISO 9098-1:1994) về Giường tầng dùng tại gia đình – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 quy định các yêu cầu liên quan đến an toàn của giường tầng dùng tại gia đình nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro về tai nạn xảy ra đối với trẻ. Tiêu chuẩn này chỉ xem xét chức năng để ngủ của giường.

Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 cũng áp dụng cho giường đơn có chiều cao giát giường so với sàn lớn hơn hoặc bằng 800 mm, không phụ thuộc vào việc sử dụng khoảng trống phía dưới.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm khẩu trang

Trên thị trường ngày nay, những thương hiệu, nhãn hàng và chủng loại sản phẩm khẩu trang y tế xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong đó không ít sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì thế, để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị 36/2016/NĐ-CP quy định về việc Quản lý trang thiết bị y tế thì các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế phải Công bố đủ điều kiện sản xuất trước khi thực hiện hoạt động…

Sự khác nhau giữa VietGAP, GlobalGAP

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các…

Tiêu chuẩn TCVN 5847 : 2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016 thay thếTCVN 5847:1994 và TCVN 5846:1994.
TCVN 5847:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

Hiểu về quá trình và quy trình trong các tiêu chuẩn về HTQL

Quá trình (Process) và Quy trình (Procedure) là hai khái niệm cơ bản nhất trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, 14001, 22000, 45001, 27001, IATF 16949 …). Tuy nhiên, nhiều nhân sự đang vận hành…

QCVN 16:2019/BXD – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng

QCVN 16:2019/BXD thay thế QCVN 16:2017/BXD.

QCVN 16:2019/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư 19/2019/TT-BXD & Những thay đổi của QCVN 16:2019/BXD so với QCVN 16:2017/BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm khẩu trang y tế

Trên thị trường ngày nay, những thương hiệu, nhãn hàng và chủng loại sản phẩm khẩu trang y tế xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong đó không ít sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì thế, để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nước rửa tay

Để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất nước rửa tay phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Doanh nghiệp là nhà sản xuất nước rửa tay, để đưa sản phẩm ra thị trường thì không thể thiếu bước Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nước rửa tay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Diễn giải điều khoản trong ISO 22000:2018

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm Tiêu chuẩn ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của Hệ thống phân tích…

Giải thích điều 4 trong ISO 22000:2018 – Bối cảnh của tổ chức

4.1 – Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích của tổ chức và ảnh hưởng của chúng đến khả năng đạt được kết quả…

ISO 22000:2018 – Giải thích thuật ngữ & Tóm lược nội dung

ISO 22000:2018 – Giải thích thuật ngữ 1. Mối nguy về an toàn thực phẩm (food safety hazard) 1.1. Tiêu chuẩn định nghĩa: Mối nguy vế an toàn thực phẩm là tác nhân sinh học, hóa học hoặc vật lý trong…

Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.
Theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, cụ thể: Ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (Bao gồm viên chức ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên).

Chứng nhận ISO 9001 Cơ sở đóng tàu cá

Ngày 08 tháng 3 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Căn cứ Điều 51. Điều kiện cơ sở đóng mới,…

Thức ăn cho bếp ăn trường học phải đạt chuẩn VietGap, Global Gap

TTO – Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM yêu cầu từ năm học 2019-2020, thực phẩm cung cấp cho bếp ăn các trường học phải đạt tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Kiểm tra đột…

Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNN về chất lượng sản phẩm phân bón. Quy chuẩn này…

Chứng nhận Hợp chuẩn Gạch xi măng lát nền theo TCVN 6065:1995

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Gạch xi măng lát nền theo TCVN 6065:1995 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Muối (Natriclorua) tinh theo TCVN 9639:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Muối (Natriclorua) tinh theo TCVN 9639:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Muối I ốt theo TCVN 5647: 1992

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Muối I ốt theo TCVN 5647: 1992 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú theo TCVN 9964:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú theo TCVN 9964:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi theo TCVN 10300:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi theo TCVN 10300:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược theo TCVN 10301:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược theo TCVN 10301:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Phụ gia khoáng cho xi măng theo TCVN 6882:2016

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia khoáng cho xi măng theo TCVN 6882:2016 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hỗn hợp bê tông trộn sẵn theo TCVN 9340:2012

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hỗn hợp bê tông trộn sẵn theo TCVN 9340:2012 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm theo TCVN 5847:2016 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Mương bê tông theo TCVN 6394:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Mương bê tông theo TCVN 6394:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ theo TCVN 12660:2019

TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu – do trường Đại học xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm…

Chứng nhận Hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định 2019 quản lý phân bón

CHÍNH PHỦ Số: /2019/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày tháng năm 2019 NGHỊ ĐỊNH Quy định về quản lý phân bón Căn cứ Luật Tổ…

Chứng nhận Hợp chuẩn Cám gạo theo TCVN 10381:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cám gạo theo TCVN 10381:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm bằng chuẩn ISO 22000, HACCP

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, người tiêu dùng không chỉ còn quan tâm đến vị ngon thực phẩm mà còn quan tâm đến thực phẩm họ đang dùng có an toàn cho sức…

Chứng nhận Hợp chuẩn Nhân hạt điều theo TCVN 4850:2010

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Nhân hạt điều theo TCVN 4850:2010 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Tinh dầu hồi theo TCVN 1869:2008

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Tinh dầu hồi theo TCVN 1869:2008 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiêu chuẩn HACCP là gì? Tại sao phải xây dựng hệ thống HACCP?

Chứng nhận HACCP giúp các doanh nghiệp có được lợi thế trong việc chứng minh được việc sản xuất thực phẩm của mình với khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 kết hợp với hệ thống HACCP giúp hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thục phẩm từ khâu sản xuất đến khâu chế biến được đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa các rủi ro về các mối nguy trong thực phẩm.

Chứng nhận Hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống ngô lai theo TCVN 312-1998

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống ngô lai theo TCVN 312-1998 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công Thương – Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật trong dán nhãn năng lượng cho đèn LED.

Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4889/QĐ-BCT công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng…

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống cải củ theo TCVN 8811-2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống cải củ theo TCVN 8811-2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống cải bắp theo TCVN 8812-2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống cải bắp theo TCVN 8812-2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

18/2019/QĐ-TTg Máy móc thiết bị, công nghệ đã qua sử dụng

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Chính phủ ban hành quyết định số 18/2019/QĐ-TTg V/v Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó: 1. Hồ sơ nhập khẩu máy…

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống su hào theo TCVN 8813-2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống su hào theo TCVN 8813-2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống dưa hấu lai theo TCVN 8815-2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống dưa hấu lai theo TCVN 8815-2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Diễn giải điều khoản ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, mà một tổ chức…

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống dưa chuột lai theo TCVN 8814:2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống dưa chuột lai theo TCVN 8814:2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Cây giống dứa theo TCVN 9062:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cây giống dứa theo TCVN 9062:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống rau họ cà theo TCVN 9962:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống rau họ cà theo TCVN 9962:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống đậu theo TCVN 9304:2012

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống đậu theo TCVN 9304:2012 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Cây giống cam quýt bưởi theo TCVN 9302:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cây giống cam quýt bưởi theo TCVN 9302:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Cây giống bơ theo TCVN 9301:2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cây giống bơ theo TCVN 9301:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống đậu xanh theo TCVN 8659:2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống đậu xanh theo TCVN 8659:2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Khoai tây giống theo TCVN 3236-79

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Khoai tây giống theo TCVN 3236-79 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống lúa theo TCVN 1776:2004

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống lúa là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7 nguyên tắc của HACCP

HACCP có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong dây chuyền sản xuất thực phẩm nói chung và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra đến tay người tiêu dùng. Do đó, mỗi cơ sở/nhà máy…

[5 nguyên tắc của lean] – 3. Tạo ra dòng chảy giá trị

Như đã nhắc đến trong nguyên tắc thứ 2. Hiểu về dòng giá trị. Việc hiểu được dòng giá trị cũng như xây dựng sơ đồ dòng giá trị giúp ta dễ dàng nhận diện được các lãng phí. Rồi từ đó…

Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế theo TCVN 7490:2005

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng xây trát theo TCVN 9202: 2012

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng xây trát bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong…

Chứng nhận hợp chuẩn Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính theo TCVN 9066:2012

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực,…

Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED

Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau: Chứng minh sản phẩm đèn LED…

Chứng nhận hợp chuẩn Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng theo TCVN 8266 : 2009

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm…

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Phụ gia hoá học cho bê tông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này…

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn theo TCVN 8825: 2011

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia khoáng cho bê tông theo TCVN 8825:2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng xỉ lò cao theo TCVN 4316: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng poóc lăng xỉ lò cao bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này…

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt theo TCVN 7712: 2013

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản…

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này…

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng giếng khoan chủng loại G theo TCVN 7445-1: 2004

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng giếng khoan chủng loại G bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này…

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Alumin theo TCVN 7569: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng Alumin bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối…

Tầm quan trọng của việc áp dụng HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì vấn đề cạnh tranh giữa các sản phẩm trong cùng một chủng loại là rất lớn. Do đó, để tồn tại và phát triển bền vững, thì…

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cốt lưới thép theo TCVN 7456: 2004

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính cốt lưới thép bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong…

TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450 : 2009 thay thế TCVN 1450 : 1998 .
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài.
Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998 .

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cán vân hoa theo TCVN 7527: 2005

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính cán vân hoa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong…

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng trắng theo TCVN 5691: 2000

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng poóc lăng trắng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm…

TCVN 1651-1:2008. Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-1:2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-1:2007; JIS 3112:2004 và GB 1499:1998 TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985 ; TCVN 6285: 1997 ; TCVN 6286: 1997 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật…

TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008. TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu…

Phân biệt các khái niệm trong ISO 22000/HACCP

Phần 1: Phân biệt Chương trình tiên quyết (PRP – Prerequisite Program), Chương trình tiên quyết điều hành (OPRP – Operational Prerequisite Program) và Điểm kiểm soát tới hạn (CCP – Critical Control Point) 1 Chương trình tiên quyết (PRP…

Chứng nhận hợp chuẩn Sơn alkyd theo TCVN 5730:2008

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Sơn alkyd bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451: 1998 áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.

Chứng nhận hợp chuẩn Kính kéo theo TCVN 7736: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính kéo bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Chứng nhận hợp chuẩn Sơn epoxy theo TCVN 9014:2011

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Sơn epoxy bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682 : 2009 thay thế cho TCVN 2682 : 1999 .
TCVN 2682 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.

Chứng nhận Hợp chuẩn Bột bã tường theo TCVN 7239:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Bột bã tường theo TCVN 7239:2014 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

TCVN 6260 : 2009 thay thế TCVN 6260 : 1997.
TCVN 6260 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng.

Chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực,…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông

TCVN 6477:2016 thay thế TCVN 6477:2011.

TCVN 6477:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng.

Chứng nhận hợp chuẩn Clanhke xi măng poóc lăng theo TCVN 7024: 2013

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Clanhke xi măng poóc lăng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm…

TCVN 11041-8:2018 Tôm hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ Nuôi tôm hữu cơ là hình thức nuôi gần với tự nhiên, không sử…

TCVN 11041-7:2018 Sữa hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ Sữa hữu cơ là sản phẩm được chế biến từ sữa lấy từ đàn…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7745:2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002 , có độ hút nước E ≤ 0,5 % (BIa), 0,5 % < E ≤ 3 % (BIb), 3 % < E ≤ 6 % (BIIa), 6 % < E ≤ 10 % (BIIb) và E > 10 % (BIII), dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cốt lưới thép theo TCVN 7456: 2004

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính cốt lưới thép bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570 : 2006 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Cốt liệu cho bê tông hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường.

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch terrazzo theo TCVN 7744: 2013

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Gạch Terrazzo theo TCVN 7744:2013 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mua tiêu chuẩn ở đâu?

Hiện tại, rất nhiều đơn vị thắc mắc mua TCVN ở đâu? Mua tiêu chuẩn ở đâu?, IsoQ Việt Nam xin chia sẻ một số lựa chọn. Đối với các tiêu chuẩn cần sự chính xác tuyệt đối, phục vụ…

Chứng nhận hợp chuẩn Ván MDF theo TCVN 7753: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Ván MDF bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Chứng nhận hợp chuẩn Xí bệt, tiểu nữ theo TCVN 6073: 2005

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xí bệt, tiểu nữ bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong…

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8256 : 2009 Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Boardvà ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber – Reinforced Gypsum panels.
TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi sử dụng trong xây dựng.

Chứng nhận hợp chuẩn Chậu rửa theo TCVN 6073: 2005

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Chậu rửa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7888:2014 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TCVN 7888:2014 do Hội Bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay ly tâm.

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại theo TCVN 9366-2: 2012

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại theo TCVN 9366-2:2012 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông

TCVN 8826:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 325:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8826:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng poóc lăng

Kiểm định bình chữa cháy

Bình chữa cháy là một thiết bị phòng cháy chữa cháy được sử dụng để dập tắt hoặc kiểm soát các đám cháy nhỏ, thường là trong tình huống khẩn cấp. Theo quy định của pháp luật, Phương tiện phòng…

Chứng nhận hợp chuẩn Xí xổm theo TCVN 6073: 2005

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xí xổm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Chứng nhận hợp chuẩn Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông theo TCVN 7570: 2006

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực,…

Chứng nhận hợp chuẩn Ván dăm theo TCVN 7754: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Ván dăm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép tấm cán nóng SPHC theo JIS G3131

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thép tấm cán nóng SPHC theo JIS G3131 là bắt buộc? Căn cứ Điều 44 luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn Băng vệ sinh phụ nữ theo TCVN 10585:2014

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Băng vệ sinh phụ nữ theo TCVN 10585:2014 là bắt buộc? Căn cứ Điều 44 luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn Thép khuôn dập nguội theo JIS G4404

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thép khuôn dập nguội theo JIS G4404 là bắt buộc? Căn cứ Điều 44 luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

TCVN 7455 : 2013 • Tiêu chuẩn về Kính xây dựng – Kính phẳng tôi nhiệt (Kính cường lực)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Lời nói đầu

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2017/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

TCVN 11041-6:2018 Chè hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ Chè hữu cơ là loại chè đã được canh tác theo quy trình nông…

TCVN 11041-5:2018 Gạo hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 5: Gạo hữu cơ Gạo hữu cơ được trồng theo phương pháp tự nhiên, sử dụng phân bón…

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Khoản 9, điều 3, Luật Tiêu…

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ theo TCVN 9366-1:2012

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ theo TCVN 9366-1:2012 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công bố hợp quy phân bón

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Khoản 9, điều 3, Luật Tiêu…

Chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC theo TCVN 7451:2004

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc theo TCVN 7451:2004 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Theo đó, Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây. Vật liệu xây không nung gồm: Gạch bê tông; Vật liệu nhẹ: Gạch hoặc tấm panel từ bê tông khí chưng áp, bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt; các chủng loại trên có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000kg/m3; Tấm tường thạch cao, tấm 3D, tấm panel bê tông, tấm panel nhẹ; Gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp; gạch silicát.

Lợi ích của áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã được chứng minh để làm cho chủ doanh nghiệp và người quản lý cảm thấy kiểm soát nhiều hơn và đảm bảo mọi người trong tổ chức hiểu rõ về những…

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép mạ kẽm theo ASTM A53

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép mạ kẽm theo ASTM A53 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng…

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép đen theo ASTM A500

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép đen theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng ký…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hộp chữ nhật theo ASTM A500

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hộp chữ nhật theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng…

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng ký…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hộp vuông theo ASTM A500

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hộp vuông theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng ký dịch…

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT & Một vài điểm mới của QCVN01-188:2018/BNNPTNT

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật QCVN 01-188:2018/BNNPTNT. Như vậy, việc chứng…

Tại sao phải khảo nghiệm phân bón

Việc khảo nghiệm phân bón là bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP? Các sản phẩm phân bón không cần phải khảo nghiệm? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

11 lời khuyên để đề phòng ngộ độc thực phẩm

Thực phẩm sạch luôn có một ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe con người, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, không an toàn đều có thể bị ngộ độc. Để đảm bảo an toàn thực phẩm,…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ 304/304L theo ASTM A240

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ 304/304L theo ASTM A240 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ theo ASTM A240

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ theo ASTM A240 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng ký…

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn đen theo ASTM A53

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn đen theo ASTM A53 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng…

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép đúc theo ASTM A53

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép đúc theo ASTM A53 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng ký…

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Xi măng poóc lăng trắng

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng trắng? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018. Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước…

Bắt buộc áp dụng ISO 22000?

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 22000 có bắt buộc hay không? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Bãi bỏ một vài sản phẩm dệt may cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN:01/2017/BCT

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT V/v  Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ…

QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THUỐC THÚ Y – YÊU CẦU CHUNG National technical regulation on Veterinary Drug – General Requirement Lời nói đầu: QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ khoa học…

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ 201/301 theo ASTM A240

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ 201/301 theo ASTM A240 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. 👉 Đăng…

Những thay đổi quan trọng trong ISO 22000: 2018 so với ISO 22000: 2005

Một vài điểm khác biệt và cần chú ý khi áp dụng ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005 5 / 5 ( 12 bình chọn ) 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

TCVN ISO/IEC 17025:2017 & Những thay đổi quan trọng TCVN ISO/IEC 17025:2017 so với ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2017 – Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được cập nhật, phiên bản mới có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và các thông lệ làm việc. Được phát triển bởi ISO và IEC trong Ủy ban đánh giá sự phù hợp (CASCO), phiên bản mới của ISO / IEC 17025 sẽ thay thế và hủy bỏ phiên bản năm 2005.
Trước đó, ISO/IEC 17025:2005 đã được Việt Nam chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007. Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 cần tiến hành việc chuyển đổi hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong vòng 03 năm từ khi ban hành vào tháng 11/2017.

Các loại phân bón không cần khảo nghiệm

Hỏi: Việc khảo nghiệm phân bón là bắt buộc? Các loại phân bón không cần khảo nghiệm Thông thường, các sản phẩm công nhận lưu hành lần đầu phải thực hiện hoạt động khảo nghiệm diện rộng/ diện hẹp để…

Những điểm mới của QCVN 16:2017/BXD so với QCVN 16:2014/BXD

Từ ngày 01/01/2018, Thông tư số 10/2017/TT-BXD về việc  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD  về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chính…

Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt – TCVN 11892-1:2017

TCVN 11892-1:2017 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.

TCVN 11041 – Nông nghiệp hữu cơ

Bộ khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 – Nông nghiệp hữu cơ 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Thông tư số 18/2017/TT-BCT, bãi bỏ thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Thông tư số 18/2017/TT-BCT, bãi bỏ thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định các LAS-XD phải tiến hành đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành…

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công…

Phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

Vì sao phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép – TCVN 6052:1995

Các đơn vị sản xuất giàn giáo thép cần chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn vữa, keo chít mạch và dán gạch TCVN 7899-1 : 2008 | TCVN 7899-3 : 2008

TCVN 7899-1:2008 ( ISO 13007-1:2004) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch- Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa keo dán gạch; TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-3:2004) Gạch gốm ốp…

Chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo – TCVN 7744:2013

Các đơn vị sản xuất gạch Terrazzo cần phải chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo theo TCVN 7744:2013? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Những thay đổi TCVN 6477:2016 so với TCVN 6477:2011

Ngày 26/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3172/QĐ-BKHCN V/v hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2011 Gạch bê tông; và Quyết định số 3173/QĐ-BKHCN V/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016.…

Chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn – TCVN 6476:1999

Các đơn vị sản xuất gạch bê tông phải chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông theo TCVN 6476:1999? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông – TCVN 6477:2016

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Gạch bê tông theo TCVN 6477:2016 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Cửa kim loại

Các đơn vị sản xuất cửa kim loại bắt buột phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Điểm mới của QCVN 01-183:2016/BNNPTNT so với QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

ISO 14001 – Thông tin dạng văn bản bắt buộc

15 thông tin dạng văn bản bắt buột khi áp dụng iso 14001:2015? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Bắt buộc áp dụng ISO 9001

Bắt buộc áp dụng, chứng nhận ISO 9001? Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Bắt buộc áp dụng ISO 14001

Bắt buột áp dụng, chứng nhận ISO 14001? Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng Alumin

Các đơn vị sản xuất Ximăng Alumin bắt buột phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các thay đổi của ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007

Các đơn vị sản xuất vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin phải chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

ISO 9001 – Thông tin dạng văn bản bắt buột

21 Thông tin dạng văn bản bắt buột phải có khi áp dụng ISO 9001:2015? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng poóclăng hỗn hợp

Các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng  bắt buộc phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Clanhke ximăng poóclăng

Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buột đối với các đơn vị sản xuất Clanhke ximăng poóclăng?

QCVN 16: 2014/BXD

Những thay đổi cơ bản của QCVN 16:2014/BXD so với QCVN 16:2011/BXD. 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng poóclăng

Các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận Hợp chuẩn Ống cống bê tông

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Ống cống bê tông theo TCVN 9113:2012 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ – TCVN 9028:2011

Các đơn vị sản xuất Vữa cho bê tông nhẹ phải Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ – TCVN 9028:2011 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn

Chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng – TCVN 4314:2003

Các đơn vị sản xuất vữa xây dựng phải Chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng – TCVN 4314:2003? 👉 Đăng ký dịch vụHotline: 0779.31.37.39Email: info@isoq.vn  TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISOQ VIỆT NAM

  Email: info@isoq.vn

  Hotline: 0779.31.37.39

   

  Văn phòng Đà Nẵng: Giáng Nam 2, Hòa Phước, Hòa Vang

  Văn phòng Tp Hồ Chí Minh: 277/2 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình

  Văn phòng Hà Nội: Số nhà 25, nhà vườn 5, khu nhà ở Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì


  Hotline: 0779.31.37.39

  Email: info@isoq.vn

  Back To Top
  error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!