skip to Main Content

QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản – Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Ngày 07/08/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản:

QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT. Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

QCVN 02-31-2 : 2019/BNNPTNT. Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung

QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT.Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống

QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản – Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Dưới đây là nội dung chính của QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Phạm vi, đối tượng áp dụng của QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản

Quy chuần này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tự sản xuất thức ăn tươi, thức ăn sống để sử dụng nội bộ

Quy định về quản lý của QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

Công bố hợp quy

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Đánh giá sự phù hợp

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình).

Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7(thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Trình tự công bố hợp quy

theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp

theo quy định tại phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

Tải về QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT tại đây

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy Thức ăn thủy sản – Thức ăn tươi, sống theo QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

5/5 - (13 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top