skip to Main Content

Những thay đổi của HACCP Codex 2020 so với phiên bản cũ

Ngày 23/11/2020, phiên bản HACCP Codex 2020 đã được ban hành với số hiệu CXC 1-1969. Phiên bản gần nhất có số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003 và hoàn toàn tương đương với TCVN 5603:2008. Chúng ta thường hay gọi đây là tiêu chuẩn về Hệ thống Phân tích mỗi nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Tuy nhiên, tên chính xác của CXC 1-1969 là “Các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”, trong đó gồm 2 phần chính: Thực hành Vệ sinh tốt (GHP) và Hệ thống Phân tích Mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). Dưới đây là một số nội dung thay đổi chính của HACCP Codex 2020 so với phiên bản cũ:

1. Thay đổi cấu trúc tiêu chuẩn

Phiên bản 2003, nội dung về hệ thống HACCP và hướng dẫn áp dụng được đưa vào phần phụ lục. Đối với phiên bản 2020, tiêu chuẩn đã được cấu trúc lại và gồm 2 chương chính: Thực hành Vệ sinh tốt (GHP) và Hệ thống Phân tích Mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). Trong đó, chương Thực hành Vệ sinh tốt được sắp xếp lại các điều khoản một cách khoa học hơn.

Xem thêm: So sánh chi tiết các điều khoản của HACCP Codex 2020 và HACCP Codex 2003

2. Bổ sung phần nguyên tắc chung

Phần nguyên tắc chung được bổ sung vào để làm rõ hơn yêu cầu kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm phải dựa trên cơ sở khoa học, các biện pháp kiểm soát phải được thẩm định trên cơ sở khoa học. 

Khi cần thiết phải áp dụng kết hợp cả GHPs và các biện pháp kiểm soát bổ sung tại các CCP để kiểm soát mối nguy.

Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thẩm tra, xem xét định kỳ và thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết. 

Yêu cầu trao đổi thông tin giữa các bên liên quan cần phải được duy trì trong toàn chuỗi thực phẩm.

3. Bổ sung nội dung cam kết của lãnh đạo

Việc bổ sung nội dung Cam kết của lãnh đạo về việc thiết lập và duy trì văn hóa thực phẩm trong HACCP Codex 2020 sẽ nâng cao khả năng thành công của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đây là nội dung khá giống với điều khoản 5 – Sự lãnh đạo trong các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 22000 …

Các yếu tố sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tích cực:

 • Cam kết của Ban lãnh đạo và tất cả nhân viên đối với việc sản xuất và xử lí thực phẩm an toàn;
 • Lãnh đạo để đưa ra hướng đi đúng đắn và thu hút tất cả nhân viên tham gia vào hệ thống;
 • Trao đổi cởi mở và rõ ràng giữa tất cả các nhân viên, bao gồm thông tin về những sai lệch và mong đợi; và
 • Nguồn lực luôn có sẵn để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo cần đảm bảo hiệu quả của hệ thống vệ sinh thực phẩm bằng cách:

 • Đảm bảo rằng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn được truyền đạt rõ ràng trong tổ chức;
 • Duy trì tính toàn vẹn của hệ thống vệ sinh thực phẩm khi có sự thay đổi;
 • Thẩm tra các biện pháp kiểm soát được thực hiện và hoạt động và tài liệu đó được cập nhật;
 • Đảm bảo rằng việc đào tạo và giám sát phù hợp được thực hiện cho nhân sự;
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan; và
 • Khuyến khích cải tiến liên tục, khi thích hợp, có xem xét đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và thực hành tốt nhất.

Xem thêm: Chứng nhận HACCP Codex 2020

4. Quản lý chất gây dị ứng

Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, BRC, FSSC 22000 … đều đã xem chất gây dị ứng là một mối nguy cần phải kiểm soát. Vì vậy, phiên bản HACCP Codex 2020 cũng không phải là ngoại lệ. Các biện pháp kiểm soát chất gây dị ứng bao gồm:

 • Xác định sự hiện diện của chất gây dị ứng trong nguyên liệu thô, thành phần khác và thành phẩm;
 • Kiểm soát để ngăn ngừa tiếp xúc chéo từ thực phẩm có chứa chất gây dị ứng với thực phẩm khác;
 • Thông báo đến người tiêu dùng khi không thể ngăn ngừa được việc tiếp xúc chéo (ví dụ như ghi nhãn);
 • Đào tạo nhận thức và thực hành kiểm soát chất gây dị ứng cho nhân sự.

5. Các nội dung thay đổi nhỏ khác

Ngoài các nội dung chính trên, còn khá nhiều các thay đổi nhỏ trong HACCP Codex 2020 so với phiên bản cũ như:

 • Việc thu gom và xử lý chất thải/rác thải được quy định cụ thể hơn; đồng thời phải thực hiện đào tạo cho nhân viên xử lý rác thải;
 • Bổ sung các nội dung chương trình đào tạo cho nhân sự;
 • Phải thực hiện hành động khắc phục khi không thể ngăn chặn dịch hại xâm nhập;
 • Bổ sung thêm một số nội dung về vệ sinh cá nhân, đặc biệt là không thay thể quá trình rửa tay bằng việc sử dụng nước sát khuẩn;
 • Bổ sung việc đánh giá rủi ro nước, hơi nước và nước đá trước khi sử dụng;
 • Bổ sung nội dung về quy trình thu hồi – loại bỏ thực phẩm không an toàn;
 • …………..
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top