skip to Main Content

Những điểm mới của QCVN 16:2017/BXD so với QCVN 16:2014/BXD

Từ ngày 01/01/2018, Thông tư số 10/2017/TT-BXD về việc  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD  về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chính thức có hiệu lực.

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Theo đó, QCVN 16:2017/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Một vài điểm chính của Thông tư số 10/2017/TT-BXD và QCVN 16:2017/BXD

Đối tượng áp dụng gồm: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Các tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Nguyên tắc chứng nhận hợp quy: Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được thực hiện theo một trong hai phương thức đánh giá là phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại Phần 3 QCVN 16:2017/BXD. Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo một trong ba phương thức đánh giá là phương thức 1, phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại Phần 3 QCVN 16:2017/BXD.

Về nguyên tắc công bố hợp quy:

– Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy;

– Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Những điểm mới của QCVN 16:2017/BXD so với QCVN 16:2014/BXD về việc quản lý vật liệu xây dựng, chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

QCVN 16:2014/BXD QCVN 16:2017/BXD
Có 2 phương thức chứng nhận hợp quy

– Phương thức 5: Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

– Phương thức 7: Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm

 

Có 3 phương thức chứng nhận hợp quy

– Phương thức 1 & Phương thức 5:  Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa

 

Như vậy, theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD các đơn vị sản xuất muốn chứng nhận theo phương thức 5 chỉ cần xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương không bắt buộc phải có chứng chỉ ISO 9001.

2. Quy định về thông quan

QCVN 16:2017/BXD bãi bỏ quy định được phép tạm thời thông quan đối với các Sản phẩm clanhke xi măng, xi măng, phụ gia cho bê tông và vữa nhập khẩu khi chưa cần kết quả thử nghiệm ở các tuổi muộn hơn 7 ngày (quy định tại 3.1.4 QCVN 16:2014/BXD)

3. Các sản phẩm phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD gồm có 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận, công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường, QCVN 16:2017/BXD đã loại bỏ một vài sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD không còn phù hợp với thực tế, đồng thời bổ sung một số sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng đưa vào quản lý.

Các sản phẩm bị lược bỏ, không cần phải chứng nhận và công bố hợp quy bao gồm:

Clanhke xi măng poóc lăng

Xi măng poóc lăng trắng

Xi măng Alumin

Xi măng giếng khoan chủng loại G

Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

Xi măng xây trát

Kính kéo

Kính cán vân hoa

Kính phẳng tôi nhiệt

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

Kính cốt lưới thép

Phụ gia công nghệ cho xi măng

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: silicafume (SF) và tro trấu nghiền mịn (RHA)

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Phụ gia hoá học cho bê tông

Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Tấm xi măng sợi

Nhôm và hợp kim nhôm định hình

Ván MDF

Ván dăm

Ván sàn gỗ nhân tạo

Bột bả tường gốc ximăng poóc lăng

Sơn epoxy

Sơn alkyd

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

Băng chặn nước PVC

Vật liệu chống thấm gốc ximăng- polyme

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

Gạch gốm ốp lát – Gạch ngoại thất Mosaic

Gạch terrazzo

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Xí bệt, tiểu nữ

Chậu rửa

Xí xổm

Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ

Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại

Các sản phẩm được bổ sung cần phải chứng nhận và công bố hợp quy:

Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Kính gương tráng bạc

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước

Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh

Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

– Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng.

– Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm.

– Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

– Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

– Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top