skip to Main Content

TCVN 11537-1:2016 (ISO 10131-1:1997) về Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 qui định các yêu cầu có liên quan đến an toàn và độ bền của giường gấp dùng trong gia đình. Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 cũng qui định độ bền liên kết giữa giường và kết cấu tòa nhà, nếu áp dụng. Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 không qui định các tính chất của vật liệu hoặc của các thiết bị điện được sử dụng trong kết cấu của giường gấp. Giường xếp, giường cắm trại, giường/ghế có thể chuyển đổi hoặc ghế sofa loại nhỏ không thuộc phạm vi qui định của tiêu chuẩn này
Xem chi tiết

TCVN 9579-1:2013 (ISO 9098-1:1994) về Giường tầng dùng tại gia đình – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 quy định các yêu cầu liên quan đến an toàn của giường tầng dùng tại gia đình nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro về tai nạn xảy ra đối với trẻ. Tiêu chuẩn này chỉ xem xét chức năng để ngủ của giường. Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 cũng áp dụng cho giường đơn có chiều cao giát giường so với sàn lớn hơn hoặc bằng 800 mm, không phụ thuộc vào việc sử dụng khoảng trống phía dưới.
Xem chi tiết
Back To Top