skip to Main Content

TCVN 7722-2-7:2013 Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện di động dùng trong vườn

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-7:2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện di động có đế được sử dụng ở những nơi như vườn và đối với đèn điện di động sử dụng ở những nơi như luống hoa, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được quy định áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn
Xem chi tiết

TCVN7722-2-5:2007 Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 5: Đèn pha

Tiêu chuẩn TCVN7722-2-5:2007 qui định yêu cầu đối với đèn pha sử dụng với bóng đèn nung sáng, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác với điện áp cung cấp không vượt quá 1000 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng các mục của IEC 60598-1 mà tiêu chuẩn này viện dẫn đến.
Xem chi tiết

TCVN 7722-2-2:2007 Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 2: Đèn điện lắp chìm

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-2 : 2007 quy định các yêu cầu đối với các đèn điện lắp chìm để sử dụng với bóng đèn nung sáng, bóng đèn huỳnh quang dạng ống, và các bóng đèn phóng điện khác có điện áp cung cấp không vượt quá 1 000 V. Mục này không đề cập đến các đèn điện làm mát bằng không khí. Mục này không áp dụng đối với các đèn điện làm mát bằng không khí hoặc đèn điện làm mát bằng chất lỏng.
Xem chi tiết

TCVN 7722-2-1:2013 về đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-1 : 2013 quy định các yêu cầu đối với đèn điện thông dụng lắp cố định để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 1 000 V
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014 With AMD1:2017) về Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

Tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017 quy định các yêu cầu chung đối với đèn điện có lắp các nguồn sáng dùng điện để làm việc ở điện áp nguồn đến 1 000 V. Các yêu cầu và các thử nghiệm liên quan của tiêu chuẩn này đề cập đến: phân loại, ghi nhãn, kết cấu cơ, kết cấu điện và an toàn quang sinh học. Các yêu cầu được đề cập trong tiêu chuẩn này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi có giá trị điện áp xung đỉnh danh nghĩa không vượt quá các giá trị nêu trong Bảng 11. Các yêu cầu này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi lắp trong balát và áp dụng cho đèn điện có bộ mồi riêng rẽ với balát. Các yêu cầu đối với đèn điện có bộ mồi lắp trong bóng đèn đang được xem xét.
Xem chi tiết

TCVN 11537-1:2016 (ISO 10131-1:1997) về Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 qui định các yêu cầu có liên quan đến an toàn và độ bền của giường gấp dùng trong gia đình. Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 cũng qui định độ bền liên kết giữa giường và kết cấu tòa nhà, nếu áp dụng. Tiêu chuẩn TCVN 11537-1:2016 không qui định các tính chất của vật liệu hoặc của các thiết bị điện được sử dụng trong kết cấu của giường gấp. Giường xếp, giường cắm trại, giường/ghế có thể chuyển đổi hoặc ghế sofa loại nhỏ không thuộc phạm vi qui định của tiêu chuẩn này
Xem chi tiết

TCVN 9579-1:2013 (ISO 9098-1:1994) về Giường tầng dùng tại gia đình – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 quy định các yêu cầu liên quan đến an toàn của giường tầng dùng tại gia đình nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro về tai nạn xảy ra đối với trẻ. Tiêu chuẩn này chỉ xem xét chức năng để ngủ của giường. Tiêu chuẩn TCVN 9579-1:2013 cũng áp dụng cho giường đơn có chiều cao giát giường so với sàn lớn hơn hoặc bằng 800 mm, không phụ thuộc vào việc sử dụng khoảng trống phía dưới.
Xem chi tiết
Back To Top