skip to Main Content

Thông tư 19/2019/TT-BXD & Những thay đổi của QCVN 16:2019/BXD so với QCVN 16:2017/BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
Xem chi tiết

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT & Một vài điểm mới của QCVN01-188:2018/BNNPTNT

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật QCVN 01-188:2018/BNNPTNT. Như vậy, việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật sẽ được thực hiện theo các điều chỉnh tại QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Xem chi tiết
Back To Top