skip to Main Content

Quy trình chứng nhận sản phẩm

Quy định thủ tục chứng nhận sản phẩm

Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý

Quy định nội dung, thủ tục và nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý

Quy định sử dụng dấu chứng nhận

Quy định tính phí chứng nhận

Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại tranh chấp và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

Chính sách khách quan


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top