skip to Main Content

1. Căn cứ pháp lý Công bố tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi

:

1. Nghị định 08/2010NĐ-CP;

2. Thông tư 21/2007/TT-BKHCN;

3. Thông tư 66/2011/TT-BNN;

4. Thông tư 50/2014/TT-BNN;

5. Thông tư 29/2015/TT-BNN;

2. Tại sao phải công bố tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi:

:

Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư 50/2014/TT-BNN

2. Thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

3. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi:

:

Căn cứ Khoản 1.2 mục IV Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 V/v Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

1.2 Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

4. Phương thức xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Căn cứ Khoản 2.2 mục IV Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 V/v Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

2.2 Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

5. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi

Tại thời điểm đọc các hướng dẫn trên web, có thể văn bản liên quan đã không còn hiệu lực, để đảm bảo về tính pháp lý, vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí.

👉ISOQ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌN GÓI 👈


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top