skip to Main Content

ISOQ Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. (Khoản 8, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật)

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Khoản 9, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật)

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở (Khoản 1, mục IV, Thông tư  21/2007/TT-BKHCN)

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Khoản 1, điều 2 Thông tư 19/2012/TT-BYT)

Công bố hợp quy

ISOQ Việt Nam cung cấp dịch vụ:

– Công bố hợp chuẩn đáp ứng yêu cầu tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN;

– Công bố hợp quy đáp ứng các yêu cầu của các bộ ngành liên quan (Thông tư 55/2012/BNNPTNT, Thông tư số 48/2011/TT-BCT, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN …);

– Công bố tiêu chuẩn cơ sở đáp ứng yêu cầu tại thông tư  21/2007/TT-BKHCN;

– Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 19/2012/TT-BYT.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top