skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED

Ngày 25/09/2019, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành QCVN 19:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED, theo đó, các sản phẩm LED trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Các sản phẩm LED cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 19:2019/BKHCN

STT Tên sản phẩm theo mã HS Mã HS Phạm vi điều chỉnh
1. Đèn đi-ốt phát sáng (LED) 85395000 – Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.

– Đèn điện LED thông dụng cố định.

– Đèn điện LED thông dụng di động.

– Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

2. Đèn rọi 94051091 – Đèn điện LED thông dụng cố định.
3. Loại khác 94052090 – Đèn điện LED thông dụng di động.

Phương thức đánh giá hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED

Việc chứng nhận thực hiện theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình) quy định trong Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/BKHCN

Thử nghiệm phục vụ việc chứng nhận phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN. Phạm vi thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy trình chứng nhận hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED

chứng nhận hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED

Yêu cầu quản lý đối với Đèn LED, các sản phẩm LED

Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm LED sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm LED sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy trình công bố hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED

Việc công bố hợp quy phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp , Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận

Hồ sơ công bố hợp quy Đèn LED , các sản phẩm LED

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED.

Trình tự công bố hợp quy Đèn LED , các sản phẩm LED

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 19:2019/BKHCN

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng Đèn LED, các sản phẩm LED

Đăng ký kiểm tra chất lượng Đèn LED, các sản phẩm LED (đối với các sản phẩm LED nhập khẩu): theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng Đèn LED, các sản phẩm LED

1. Bản đăng ký kiểm tra chất lượng;

2. Ảnh mầu tổng thể phía ngoài, bao gồm các ảnh về: toàn cảnh, mặt trước, mặt trên và mặt bên, phích cắm điện (nếu có); nhãn hiệu hàng hóa (nếu có), nhãn hàng hóa (có các thông số kỹ thuật cơ bản);

3. Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;

4. Thông báo về những thay đổi liên quan đến thiết kế, nguyên vật liệu, công nghệ chế tạo (nếu có) so với hồ sơ đã đăng ký.

Trình tự kiểm tra chất lượng Đèn LED

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 19:2019/BKHCN

Bước 2: Đăng ký bản kiểm tra chất lượng Đèn LED tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nội dung QCVN 19:2019/BKHCN

Tải về QCVN 19:2019/BKHCN
IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Đèn LED, các sản phẩm LED và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top