skip to Main Content

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6071:2013 về sét để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6071:2013

SÉT ĐỂ SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POOC LĂNG

Clay for portland cement clinker production

Lời nói đầu

TCVN 6071:2013 thay thế cho TCVN 6071:1995.

TCVN 6071:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SÉT ĐỂ SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POOC LĂNG

Clay for portland cement clinker production

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nguyên liệu sét dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4344:1986, Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung – Lấy mẫu.

TCVN 7131:2002, Đất sét -Phương pháp phân tích hóa học.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu sét dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng được được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật của sét

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Hàm lượng silic dioxit (SiO2), %

từ 55 đến 70

2. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), %

từ 10 đến 24

3. Hàm lượng kiềm oxit (Na2O + K2O), %, không lớn hơn

4

CHÚ THÍCH: Đối với sét có hàm lượng kiềm oxit trên 3%, khi sử dụng cần xem xét, tính toán hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) = % Na2O + 0,658 x % K2O, tính theo phần trăm, trong phối liệu và clanhke phù hợp với yêu cầu công nghệ và sản phẩm.

4. Phương pháp thử

4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4344:1986.

4.2. Hàm lượng silic dioxit (SiO2) trong sét xác định theo TCVN 7131:2002.

4.3. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) trong sét xác định theo TCVN 7131:2002.

4.4. Hàm lượng kiềm oxit (Na2O + K2O) trong sét xác định theo TCVN 7131:2002.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top