skip to Main Content

Một số thay đổi về quy định an toàn thực phẩm theo Thông tư 12/2021/TT-BYT

Ngày 06/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2021/TT-BYT về thay đổi, bãi bỏ một số quy định liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 01 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm do không còn phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay cũng như đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác.

08 văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ toàn bộ theo Thông tư 12/2021/TT-BYT

Bao gồm:

1. Quyết định số 462-BYT/QĐ ngày 30 tháng 8 năm 1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế quản lý thuốc độc.

2. Thông tư số 20-BYT/TT ngày 30 tháng 8 năm 1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Quyết định số 462-BYT/QĐ ngày 30 tháng 8 năm 1960 ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế thuốc độc.

3. Quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng 4 năm 1963 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế thuốc độc mới và chế độ nhãn thuốc.

4. Thông tư số 08-BYT-TT ngày 04 tháng 4 năm 1963 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng 4 năm 1963.

5. Thông tư số 31-BYT-TT ngày 27 tháng 10 năm 1964 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi và bổ sung quy chế thuốc độc và chế độ nhãn thuốc ban hành theo Quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng 4 năm 1963 của Bộ Y tế.

6. Thông tư số 24-BYT/TT ngày 14 tháng 6 năm 1965 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung và sửa đổi quy chế thuốc độc.

7. Thông tư số 24-BYT-TT ngày 01 tháng 10 năm 1973 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung việc thực hiện quy chế thuốc độc đối với thuốc độc bảng A gây nghiện.

8. Thông tư số 32/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

01 văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ một phần theo Thông tư 12/2021/TT-BYT

Bên cạnh đó, bãi bỏ một phần Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”, các nội dung bị bãi bỏ đó là:

– Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

– Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm.

– Phần 4. Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm:

+ Mục 4.1. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy tinh.

+ Mục 4.2. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thủy tinh có lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ hợp kim chế tạo đồ hộp (không kể loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ nhựa tổng hợp.

– Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm.

– Phần 6. Giới hạn vi sinh trong thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn cho phép vi sinh vật trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thịt và sản phẩm thịt.

+ Mục 6.3. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong trứng và sản phẩm trứng.

+ Mục 6.6. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả.

+ Mục 6.7. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong nước khoáng và nước giải khát đóng chai.

+ Mục 6.9. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt.

+ Mục 6.10. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong kem và nước đá.

– Phần 8. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm./.

Văn bản thay thế hoặc hiệu lực tương đương với một số văn bản bị Thông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ

STT

Nội dung bãi bỏ của quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Văn bản thay thế/
còn hiệu lực tương đương

Ghi chú

1

Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

Thông tư 24/2013/TT-BYT ban hành ngày 14/8/2013

2

Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm.


QCVN 8-1:2011/BYT ban hành ngày 13/01/2011

3

Phần 4. Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm:

+ Mục 4.1. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy tinh.

+ Mục 4.2. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thủy tinh có lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ hợp kim chế tạo đồ hộp (không kể loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ nhựa tổng hợp.

QCVN 12-1:2011/BYT hành ngày 30/8/2011

QCVN 12-3:2011/BYT hành ngày 30/8/2011

QCVN 12-4:2015/BYT hành ngày 28/10/2015

4

Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm.

QCVN 8-2:2011/BYT ban hành ngày 13/01/2011

5

Phần 6. Giới hạn vi sinh trong thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn cho phép vi sinh vật trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thịt và sản phẩm thịt.

+ Mục 6.3. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong trứng và sản phẩm trứng.

+ Mục 6.6. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả.

+ Mục 6.7. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong nước khoáng và nước giải khát đóng chai.

+ Mục 6.9. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt.

+ Mục 6.10. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong kem và nước đá.


QCVN 8-3:2012/BYT ban hành ngày 01/3/2012

6

Phần 8. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Thông tư 50/2016/TT-BYT ban hành ngày 30/12/2016

Tải Thông tư 12/2021/TT-BYT tại đây

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top