skip to Main Content

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ thuộc “Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Đá ốp lát nhân tạo theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Đá ốp lát nhân tạo

chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Công bố hợp quy Đá ốp lát nhân tạo: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
5 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ 1. Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn 40 TCVN 6415-4: 2005 5 mẫu kích thước (100×200) mm
2. Độ chịu mài mòn sâu, mm3, không lớn hơn 175 TCVN 6415-6: 2005 5 mẫu kích thước (100×100) mm
3. Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs, không nhỏ hơn 6 TCVN 6415-18: 2005

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top