skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

Đá ốp lát tự nhiên thuộc “Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD. Như vậy, sản phẩm Đá ốp lát tự nhiên phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

chứng nhận hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

Quy trình công bố hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

Công bố hợp quy Đá ốp lát tự nhiên: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Đá ốp lát tự nhiên

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Đá ốp lát tự nhiên.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Đá ốp lát tự nhiên

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
6 Đá ốp lát tự nhiên 1. Độ bền uốn Theo Bảng 3 của TCVN 4732: 2007 TCVN 6415-4: 2005 5 mẫu kích thước (100×200) mm
2. Độ chịu mài mòn TCVN 4732: 2007

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Đá ốp lát tự nhiên theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top