skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

Tấm sóng amiăng ximăng thuộc “Vật liệu xây dựng khác” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.Như vậy, sản phẩm Tấm sóng amiăng ximăng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

Quy trình công bố hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

Công bố hợp quy Kính nổi: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng .

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Tấm sóng amiăng ximăng

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Tấm sóng amiăng ximăng 1. Tính chất của sợi amiăng dùng chế tạo sản phẩm Phù hợp quy định của TCVN 9188: 2012 TCVN 9188: 2012 Theo quy định trong TCVN 9188: 2012

Lấy tối thiểu ở hai vị trí. Mỗi vị trí lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 tấm nguyên

2. Tính chất cơ lý của sản phẩm TCVN 4434: 2000 TCVN 4435: 2000

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Tấm sóng amiăng ximăng theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top