skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát thuộc “Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD. Như vậy, sản phẩm Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Quy trình công bố hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Công bố hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
10 Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (d) 1. Cường độ nén Theo Bảng 1 của TCVN 7711: 2013 TCVN 6016: 2011 Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ
2. Độ nở thanh vữa trong dung dịch sun phát ở tuổi 6 tháng, %, không lớn hơn:

– Loại bền sun phát vừa

– Loại bền sun phát cao

 

 

 

0,1

0,05

TCVN 7713: 2007
3. Độ nở thanh vữa trong môi trường nước ở tuổi 14 ngày, %, không lớn hơn 0,02 TCVN 6068: 2004
4. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn 0,8 TCVN 8877: 2011

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Kính nổi theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top