skip to Main Content

Các phương thức Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản, Thuốc thú y

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN – Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và Phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN). Hiện tại đây là văn bản duy nhất quy định các phương thức đánh giá sự phù hợp được áp dụng tại Việt Nam.

Hợp quy thức ăn thủy sản
Hợp quy chăn nuôi

Theo đó, việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình
b) Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường
c) Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
d) Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
đ) Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
e) Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý
g) Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa
h) Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Phương thức chứng nhận hợp quy Thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

Theo quy định tại QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT, thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đều có thể được chứng nhận theo cả hai phương thức là “phương thức 5” và “phương thức 7”.

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Phương thức chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Theo quy định tại QCVN 01 – 190: 2020/BNNPTNT, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đều có thể được chứng nhận theo cả hai phương thức là “phương thức 5” và “phương thức 7”.

Mỗi sản phẩm sản xuất trong nước đã công bố hợp quy theo phương thức 5 phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Phương thức chứng nhận hợp quy Thức ăn thủy sản

Theo quy định tại QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT (thức ăn thủy sản hỗn hợp); QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT (thức ăn thủy sản bổ sung); QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT (thức ăn thủy sản tươi sống), thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được chứng nhận theo “phương thức 1”, thức ăn thủy sản nhập khẩu được chứng nhận theo “phương thức 7”.

Phương thức chứng nhận hợp quy Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Đối với Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản – Hóa chất, chế phẩm sinh học: theo quy định tại QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT, sản phẩm sản xuất trong nước được chứng nhận theo “phương thức 1”, đối với sản phẩm nhập khẩu được chứng nhận theo “phương thức 7”.

Đối với Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản – Hỗn hợp khoáng, hỗn hợp vitamin: theo quy định tại QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT, sản phẩm sản xuất trong nước được chứng nhận theo “phương thức 5”, đối với sản phẩm nhập khẩu được chứng nhận theo “phương thức 7”.

Phương thức chứng nhận hợp quy Thuốc thú y

Theo quy định tại QCVN 01-187:2018/BNNPTNT và Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT, thuốc thú y sản xuất trong nước được chứng nhận theo “phương thức 2” hoặc “phương thức 5”, thuốc thú y nhập khẩu được chứng nhận theo “phương thức 2”.

Như vậy, đối với mỗi loại sản phẩm khác nhau, sẽ có những quy định khác nhau về phương thức đánh giá sự phù hợp. Để biết thêm chi tiết về cách thức chứng nhận các sản phẩm Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, vui lòng liên hệ hotline: 02366.288.799, hoặc truy cập https://isoq.vn.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top