skip to Main Content

Ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các thay đổi của ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính thức được ban hành, thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức cá nhân có 03 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Những thay đổi cơ bản và những yêu cầu mới.

I. Thay đổi số lượng điều khoản, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có 10 điều khoản chính, bao gồm:

1. Phạm vi (Scope);

2. Tài liệu viện dẫn (Normative references);

3. Thuật ngữ và định nghĩa (Terms and definitions);

4. Bối cảnh của tổ chức (Context of the organization and its context);

5. Vai trò của lãnh đạo (Leadership);

6. Hoạch định (Planning);

7. Hỗ trợ (Support);

8. Vận hành (Operation);

9. Đánh giá kết quả thực hiện (Performance evaluation);

10. Cải tiến (Improvement).

iso-9001-2015

Sơ đồ biểu diễn cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

II. Thay đổi về thuật ngữ:

– Cụm từ “sản phẩm và dịch vụ” thay thế cho cụm từ “sản phẩm” giúp cho hệ thống quản lý chất lượng áp dụng dễ dàng hơn đối với các ngành dịch vụ;

– Cụm từ “thông tin dạng văn bản” đề cập đến các yêu cầu về tài liệu, hồ sơ, thủ tục, sổ tay. Điều khoản nào yêu cầu “lưu giữ thông tin dạng văn bản” có nghĩa là yêu cầu có “hồ sơ” cung cấp bằng chứng cho sự phù hợp với các yêu cầu;

– Khái niệm “nhà cung cấp bên ngoài” thay thế cho các khái niệm “nhà cung cấp”, “đối tác” hay “người bán”, tương ứng là khái niệm “sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp” thay thế cho “sản phẩm mua vào”;

– Khái niệm tư duy dựa trên rủi ro được nhấn mạnh trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Theo quan điểm mới này , tổ chức phải xem xét bối cảnh, xác định rủi ro, cơ hội và đề ra các hành động ngăn ngừa những sai lỗi thông qua việc xem xét này.

Với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, không có điều khoản riêng biệt cho “hành động phòng ngừa”, thay vào đó, các điều khoản nhấn mạnh đến tư duy dựa trên rủi ro và được đề cập tại khá nhiều điều khoản trong tiêu chuẩn mới, từ mục f điều 4.4.1 đánh giá rủi ro, đến mục d điều 5.5.1 vai trò của lãnh đạo, đặc biệt điều 6.1 yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp phải hoạch định các hành động xử lý rủi ro, trong đó bao gồm xác định các rủi ro và cơ hội từ việc phân tích bối cảnh, xác định nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan; sau đó tiến hành các hành động để xử lý các rủi ro cũng như cơ hội đó. Hiệu lực của các hành động xử lý rủi ro cũng được yêu cầu lãnh đạo rà soát trong các đợt xem xét của lãnh đạo tại điểm e điều 8.3.2.

Tổ chức, doanh nghiệp phải làm gì?

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/9/2015 thì:

– Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận;

– Trong thời hạn hiệu lực nêu giấy chứng nhận, các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào;
Đối với các tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi từ 15/9/2015 đến hết 14/9/2018;

– Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nếu lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9008 thì giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 14/9/2018;

– Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, sau khi đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như hướng dẫn ở phần trên.

Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/9/2018:

– Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

– Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm 14/9/2018 đều bị hủy bỏ.

Một số lưu ý khi chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

Các tổ chức, doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có mong muốn chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần thực hiện những nội dung sau:
– Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

– Tổ chức đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho nhân viên tham gia hệ thống;

– Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng;

– Rà soát lại hệ thống tài liệu, duy trì/ sửa đổi/ bổ sung các thông tin dạng văn bả theo yêu cầu ISO 9001:2015;

– Xác định bối cảnh, rủi ro, cơ hội và dự đoán hành động của tổ chức, doanh nghiệp;

– Xác định các bên liên quan có ảnh hưởng tới hệ thống quản lý chất lượng;

– Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng;

– Lưu giữ các thông tin dạng văn bản (hồ sơ) theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng;

– Thiết lập các quá trình vận hành;

– Phê duyệt hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015;

– Đào tạo chuyên sâu về ISO 9001:2015 cho các cán bộ điều hành trong tổ chức, doanh nghiệp và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015;

– Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới;

– Thực hiện hoạt động Xem xét của lãnh đạo;

– Liên hệ với các tổ chức chứng nhận để được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

IsoQ VietNam tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015 đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top